Wettelijke regelingen

 

Er is een veelheid van wettelijke regelingen waarmee we met betrekking tot het autoverkeer te maken hebben. Voor wat betreft geluid is de Wet Geluidhinder, voor het laatst herzien in 2007, van belang. In die wet wordt aangegeven wat de normen zijn en in welke gevallen de overheid wettelijk verplicht is maatregelen te nemen om de geluidsoverlast te beperken.

 

Helaas zijn die normen in de loop van de tijd flink opgerekt, zodat in de meeste gevallen Rijkswaterstaat met de wet in de hand kan zeggen dat ze niet verplicht zijn tot het treffen van maatregelen.

 

Er is een aardige brochure samengesteld onder de titel “Stilstaan bij Geluid” die helemaal is toegespitst op de geluidsoverlast rondom snelwegen. Het is een PDF document dat u kunt downloaden via onderstaande link:

 

Stilstaan bij Geluid

 

In dit document staan alle huidige normen op het gebied van geluid en wegverkeer weergegeven.

 

Vanaf januari 2010 liggen er voorstellen voor nieuwe milieuwetgeving in de 2de kamer ter goedkeuring. Het goede in deze voorstellen is dat daarin voorzien wordt in reductie van de geluidsoverlast bij de toename van het autoverkeer. Dit gebeurt door het instellen van zogenaamde Geluid Productie Plafonds. Een groot nadeel is echter dat de normen, waarop deze plafonds gebaseerd gaan worden, opnieuw naar boven worden opgerekt. In de oude Wet Geluidshinder was sprake van 55 decibel als maximum geluidsbelasting voor woonhuizen. In de in 2007 geaccordeerde nieuwe wet is sprake van 60 dB en in de laatste voorstellen gaat men uit van maar liefst 65 dB als maximum. 3 dB meer betekent een verdubbeling van het geluid!

SSGM verbaast zich erover dat landelijke milieuorganisaties nog geen actie hiertegen hebben ondernomen en probeert deze instanties nu wakker te schudden. Tevens zijn we aan het lobbyen naar kamerleden waarmee we in het verleden ook al contacten hebben gehad over de toenmalige nieuwe Wet Geluidhinder, die helaas uiteindelijk in 2006 toch werd goedgekeurd en per 1 januari 2007 van kracht is geworden. Inmiddels hebben we begin maart ook een brief geschreven aan de 2de kamer met het verzoek nog eens goed naar de nadelige gevolgen van deze voorstellen te kijken.