Voorgeschiedenis verbreding A27

 

In het verleden is er gesproken over een spitsstrook op de A27 tussen Utrecht Noord en Eemnes. Dit project is in 2005 stilgezet door een uitspraak door de Raad van State in verband met een onvoldoende doorrekening van de gevolgen voor de luchtkwaliteit. Minister Eurlings heeft onlangs besloten om niet opnieuw een procedure voor een spitsstrook op dit traject op te starten. Wegens de verdere toename van het verkeer en de vele files op de A27 wordt een spitstrook die slechts beperkt open is niet meer afdoende geacht. De minister heeft nu het plan opgevat om dit traject en ook het traject Eemnes – Hoevelaken van de A1 te verbreden naar 2 x 3 rijbanen. Onderstaand kaartje brengt dit in beeld.

 

Er is een zogenaamde startnotitie uitgebracht over deze plannen (zie www.inspraakpunt.nl), waarop tot 10 juli 2008 kon worden ingesproken.

 

De oplossing van het fileprobleem op de A27 lijkt met 2 x 3 baans gevonden. Maar 2 x 3 baans heeft zeer zeker aanzienlijke consequenties voor toename van de al onaanvaardbaar hoge geluidsoverlast en fijnstof en dus gevolgen voor onze gezondheid en die van onze kinderen; consequenties waaraan Rijkswaterstaat liever voorbij gaat, een typisch Haags verschijnsel.  

Tegen verbreding van de A27 hebben veel bewoners geen bezwaar, mits er nu en voor de toekomst goede en adequate maatregelen genomen worden tegen de uitzonderlijk hoge geluidsoverlast en het fijnstof probleem. 

 

In mei 2008 heeft er een publicatie van Verkeer & Waterstaat in de Biltsche Courant gestaan over de aanstaande verbreding van de A 27 naar 2 x 3-rijstroken. Een aantal Groenekanners en bewoners van Maartensdijk en Hollandsche Rading hebben de Startnotitie van Rijkswaterstaat ontvangen omdat zij in het verleden bezwaar gemaakt hebben tegen de Spitsstrook. Diverse inwoners zijn naar de 2 inspraakbijeenkomsten in de Gemeente geweest die Rijkswaterstaat organiseerde om daar hun verontrusting uit te spreken.

 

SSGM heeft via persberichten en via een rondschrijven per e-mail de inwoners opgeroepen van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. Daartoe is een standaard brief door ons opgesteld (klik hier) die kon worden afgedrukt, ondertekent en ingestuurd. Meer dan 100 bewoners hebben hiervan gebruik gemaakt. Inmiddels is die inspraaktermijn gesloten. Alle reacties zijn door rijkswaterstaat op de website www.inspraakpunt.nl gebundeld en in te zien: klik hier; onder het kopje ‘bundel’ kunt u alle inspraakreacties oproepen. In totaal zijn er 225 reacties op gekomen; in het overzicht lijken het er 100 maar onder reactie nummer 39 zijn 102 gelijkluidende reacties samengebracht. Die gelijkluidende reacties zijn allemaal afkomstig uit Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading.

 

Naast de inspraakactie hebben wij minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat uitgenodigd voor een gesprek om over de plannen met ons en met de bewoners van gedachten te wisselen. Klik hier om deze brief in te zien. In 2006 hebben wij al eens de toenmalige staatssecretaris van Milieu, de heer Van Geel, in Maartensdijk te gast gehad en wij hoopten dat ook de minister dat wilde doen. De minister is voorstander van versnelde procedures en wij zijn het met hem eens, mits er in een vroeg stadium overleg met alle belanghebbenden plaatsvindt en er consensus over de te nemen maatregelen kan worden bereikt. Overleg vooraf is vele malen beter dan uitgewerkte plannen die achteraf door tijdrovende en dure procedures vertraagd of getorpedeerd worden. Helaas is de minister niet op onze uitnodiging ingegaan.

Wel hebben wij inmiddels op 10 september naar aanleiding van deze brief een onderhoud gehad met een hoge ambtenaar van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, waarin we echter helaas niet veel verder gekomen zijn. RijksWaterStaat verschuilt zich achter de Wet Geluidhinder en zegt dat zij niet meer kan doen dan het uitvoeren van die wet zoals die door het parlement is vastgesteld. En volgens de normen in die wet is de geluidsoverlast van de A27 in onze regio niet zodanig dat dit aanleiding kan geven tot grootschalige verbetering van de geluidwerend.

Hoewel het gesprek dus niet direct tot enig resultaat leidt voor de door ons aangedragen (geluids) problemen blijkt dat men bij RWS wel begrip kan opbrengen voor de nodige overlast Er wordt ons ook gevraagd om als Stichting en/of bewoners mee te denken met het oplossen/voorkomen van (geluids) overlast. Op het door ons aangedragen probleem van het extra geluid dat de viaducten van de A27 veroorzaken, wordt positief gereageerd en er wordt toegezegd dat men hier binnenkort naar gaat kijken om te zien wat hier aan kan verbeteren, er zijn n.l. nieuwe technische ontwikkelingen die deze problemen zouden kunnen reduceren.

 

Op 9 december 2008 is er door Rijkswaterstaat een antwoord gezonden aan alle insprekers op de startnotitie en dus ook aan ons. Daarin wordt gezegd dat aan alle punten die tijdens de inspraak zijn genoemd aandacht zal worden besteed: geluid, luchtkwaliteit, lichtoverlast en ecologisch zones.

·        Voor wat betreft geluid is de Wet Geluidhinder het uitgangspunt en daarmee komen we naar wij vrezen niet veel verder. Bovendien wordt gesteld dat als er al maatregelen nodig zijn het bronmaatregelen zullen zijn (stiller asfalt) en pas in uiterste noodzaak afscherming.

·        Voor wat betreft luchtkwaliteit wordt gesteld dat conform de Wet Luchtkwaliteit geen grote verslechtering daarvan mag plaatsvinden. Mochten maatregelen toch noodzakelijk zijn dan wordt in eerste instantie gedacht aan een verlaging van de maximum snelheid.

·        Er wordt toegegeven dat het huidige lichtregime op de A27 is verouderd en er zal aandacht aan worden besteed tijdens het groot onderhoud dat nu wordt voorbereid.

·        De ecologische verbindingszones zullen bij de wegverbreding in stand worden gehouden.

 

Er wordt nu gewerkt aan de zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER). Deze wordt vanaf 12 november 2010 gepubliceerd, waarna er 6 weken tijd is voor inspraak daarop. Zie onze aparte MER pagina daarover.  

 

De ministers van Verkeer en Waterstaat (Eurlings) en van Milieu (Cramer) zegden in de door hen vastgestelde “Richtlijnen voor het MER” toe om belangstellenden waaronder met name ook onze Stichting, op de hoogte te houden van de stand van zaken. Gezien het bovenstaande hebben wij de ministers opnieuw uitgenodigd met ons te komen praten over de plannen en ons te informeren over wat men denkt te doen om onze leefomgeving de kwaliteit te laten behouden die het nu heeft. Klik hier voor de brief aan minister Eurlings; de brief aan minister Cramer is vrijwel gelijkluidend.

Op 26 augustus 2009 kregen wij van minister Eurlings een reactie: klik hier. Hieruit blijkt dat hij niet op onze uitnodiging in zal gaan, maar het wel eens is met ons standpunt dat er rekening moet worden gehouden met de omwonenden. Voor de praktische uitwerking daarvan lijkt ook hij zich echter achter de formele wettelijke regelingen te verschuilen en het is dan ook maar de vraag of er wel iets zal gebeuren. We zullen de zaak kritisch blijven volgen.

Op 16 november kregen we eindelijk ook een antwoord van minister Cramer, die verwijst naar de inspraakprocedures rondom MER en tracé ontwerp. Ook zij zal niet zelf naar ons komen luisteren helaas.

 

 

De projectgroep Routeontwerp A27 heeft een website over de A27 geopend: www.routeA27.nl Op deze site wordt informatie gegeven over de ontwikkelingen rondom de A27 tussen Breda en Almere.