Schiphol

 

Uw klachten over vliegtuiglawaai van Schiphol kunt u kwijt bij het CROS: 020 - 601 5555

 Of: www.crosnet.nl

 

 

Tot voor enkele jaren terug had onze regio geen overlast van het ongeveer 45 kilometer naar het westen gelegen Schiphol. Het luchtruim rond de militaire basis Soesterberg was geblokkeerd voor de civiele luchtvaart.

 

Er kwam verandering in de situatie toen het militaire vliegveld Soesterberg werd opgeheven en het luchtruim werd vrijgegeven. Dat was in 2000. Schiphol ging ons luchtruim gebruiken voor de afwikkeling van stijgend verkeer in oostelijke richting. Men deed (en doet) dit op onregelmatige tijdstippen als het baangebruik dat nodig maakt en dat hangt weer af van de windsterkte en –richting rond Schiphol. Zo kan het gebeuren dat er hele perioden geen enkel vliegtuig overkomt, terwijl op andere momenten het ene na het andere toestel passeert.

 

Voor de toekomst heeft de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nieuwe plannen ontwikkeld om het luchtruim boven onze regio intensief te gaan gebruiken. Men zegt dat zulks onvermijdelijk is omdat het almaar groeiende vliegverkeer van Schiphol uitbreiding van de start- en landingscapaciteit van de

luchthaven noodzakelijk maakt. Zo wil men dalend verkeer vanuit Lelystad langs twee parallelle routes over ons gebied in zuidelijke richting gaan voeren. Deze vliegtuigen moeten dan ten zuiden van de stad Utrecht een bocht in westelijke richting maken om uiteindelijk te landen op Schiphol.

 

Eigenlijk had dit al per januari 2004 moeten gebeuren. Maar de ingebruikname van de nieuwe routes boven ons gebied is uitgesteld, mede vanwege de problematiek rondom de vijfde baan van Schiphol.

Uit navraag bij LVNL blijkt echter dat medio 2005 het nieuwe systeem inmiddels wel in werking is. Volgens woordvoerder Wenting van LVNL blijft  de hoeveelheid dalend verkeer boven onze regio voorlopig nog beperkt. “Gezien echter de toename van het verkeer van en naar Schiphol die zich in 2004 begon af te tekenen, is er een toegenomen kans op landend verkeer boven uw omgeving. Dit verkeer heeft echter als gevolg van de dalingsprofielen meestal een beperkte geluidbelasting.” Woordvoerder Wenting stelt verder dat “er voor luchtverkeer tussen Rotterdam Airport en Lelystad routes worden ontwikkeld die door het voormalige luchtruim Soesterberg voeren”. Zij benadrukt dat er geen plannen zijn om in de toekomst een wachtgebied boven Utrecht in te richten. Dit als antwoord op “de vragen die LVNL nog steeds krijgt vanuit de provincie Utrecht”.

 

Gemeente en provincie Utrecht, evenals tal van milieuorganisaties (waarbij SSGM zich aansloot) hebben de afgelopen jaren bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat vergeefs geprotesteerd tegen de plannen van Schiphol met betrekking tot onze regio met zijn natuur- en stiltegebieden. Probleem daarbij is dat er boven de “buitenregio’s” (waartoe ons luchtruim behoort) geen geluidsbelasting van Schiphol wordt gemeten. Klachten over geluidsoverlast zijn dus moeilijk met feiten te onderbouwen. Vandaar dat de provincie Utrecht overweegt om zelf een meetsysteem voor vliegtuiglawaai op te zetten.

 

Op de website van het RIVM is een rapport in te zien en te downloaden over de Proef Geluidmetingen Luchtvaart in het buitengebied van Schiphol: klik hier

 

De website van Commissie Regionaal Overleg Schiphol (Cros) geeft overigens hele interessante informatie over het vliegverkeer van en naar Schiphol. Zo kun je precies zien hoe er op de voorgaande dag gevlogen is (zowel in- als uitgaand) en dan zie je ook of er veel vliegbewegingen boven je eigen regio zijn geweest. Kijk op www.crosnet.nl