Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk (SSGM)

 

Laatste Nieuws

 

 

Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk stopt per 1 september 2015

 

Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van enkele procedures rondom de komende verbreding van de A27 waarmee wij probeerden met name voor Maartensdijk oost en Groenekan oost nog wat additionele geluidsvoorzieningen te bewerkstelligen. Daarbij hebben wij en met ons enkele andere instanties geen gelijk gekregen. Rijkswaterstaat kan nu starten met de daadwerkelijke verbreding van de A27.

De Stichting was in 1999 met name opgericht om de belangen van de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading te behartigen ten aanzien van de overlast van de A27. Nu de toekomstige ontwikkelingen definitief vaststaan en wij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen menen wij dat er geen grond meer is om de Stichting te laten voortbestaan.

 

In de afgelopen16 jaar is er veel gebeurd en zijn er mede door onze inzet een aantal positieve resultaten te melden, maar er zijn zeker ook een aantal zaken die we helaas niet hebben kunnen realiseren.

 

Met betrekking tot de toekomstige maatregelen die met de verbreding worden gerealiseerd zijn de positieve ontwikkelingen dubbel laags ZOAB op het gehele traject, dat het weggeluid met 2 dB vermindert en verder geluidsschermen langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading (1375 meter), aan de westzijde van Maartensdijk ter hoogte van het viaduct bij de Dorpsweg (260 meter) en langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan (800 meter). Al deze schermen liggen aan de westkant van de A27 en betreffen grotendeels voorzieningen voor bewoners die tot op heden nog geen enkele geluidsbescherming hebben.

Wij hebben ook geijverd voor verbeteringen van de geluidsvoorzieningen voor Groenekan oost en Maartensdijk oost. Echter, volgens berekeningen van Rijkswaterstaat en ook de milieudienst die de gemeente De Bilt adviseert, zijn langere of hogere schermen dan de huidige daar niet doelmatig. Wij betwijfelen dat, maar we zijn dus nu in het ongelijk gesteld. Het Maartensdijkse scherm wordt wel vervangen vanwege de verbreding, maar zal ongeveer dezelfde lengte hebben.

 

Naast onze inspanningen naar Rijkswaterstaat toe om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we ook druk uitgeoefend op de  Provincie Utrecht en Gemeente De Bilt om zogenaamde bovenwettelijke maatregelen te bewerkstelligen, waartoe RWS ingevolge de wet niet verplicht is maar die voor de omwonenden toch een beter leefklimaat kunnen betekenen. Dat heeft geresulteerd in een toezegging van in totaal € 600.000, waarmee in Hollandsche Rading west en Groenekan west nog wat extra voorzieningen zullen worden gerealiseerd.

 

Tot slot hebben we ons ingezet voor reductie van de geluidsoverlast van het vliegveld Hilversum, met name door de parachutistenvluchten in het weekeinde. Daarbij hebben wij steun gevraagd bij de bevolking, maar die steunbetuigingen bleven beperkt tot zo’n 30 inwoners, afkomstig uit alle kernen van de gemeente De Bilt. Dat was onvoldoende om een vuist te kunnen maken. Blijkbaar ondervindt het overgrote deel van de inwoners weinig of geen hinder van overlast van parachutistenvluchten en daarom hebben wij onze inspanningen daartegen dan ook al eerder in de ijskast gezet.

 

De 5 huidige bestuursleden van SSGM doen dit werk al vele jaren en aangezien er op dit moment niet of nauwelijks nog iets kan worden gedaan, meent het bestuur dat het nu een goed moment is zijn taak als volbracht te beschouwen. Bij de lokale bewonersgroepen in Hollandsche Rading en bij de Dorpsraad in Groenekan is inmiddels voldoende expertise aanwezig om in de toekomst in actie te komen als dat nodig mocht zijn.

 

In de Vierklank en in de Bitsche Courant van 5 augustus 2015 werd aan ons persbericht aandacht besteed; voor het artikel in De Vierklank, klik hier

In de Vierklank van de week daarop werd nog een “Mopper” gewijd aan het feit dat we ermee op houden, zie hiernaast. Blijkbaar is er weinig anders om over te mopperen…..

 

Deze website blijft nog tot medio 2018 in de lucht

 

Hoewel de Stichting dus niet meer bestaat, zullen we deze website nog enige jaren laten voortbestaan om de voorgeschiedenis met betrekking tot de verbreding van de A27 en alle documenten die we in de loop der jaren hierop hebben verzameld, nog voor belangstellenden beschikbaar te houden.

 

 

Uitspraak Raad van State

 

Op 10 juni 2015 is door de Raad van State een tussenuitspraak gedaan met betrekking tot de beroepen tegen het tracé besluit met betrekking tot de verbreding van de A1/A27. Deze uitspraak is gedaan op basis van de ingediende beroepschriften, het verweer van Rijkswaterstaat en de openbare behandeling van deze zaak op 18 maart 2015, waarbij ook Frits Jansen als vertegenwoordiger van SSGM aanwezig was en kort het woord heeft kunnen voeren.

In de uitspraak worden alle bezwaren die wij hebben ingebracht (zie ons beroepschrift uit oktober 2014 hieronder) terzijde geschoven.

Wel is er op 2 punten een opdracht verstrekt aan Rijkswaterstaat tot nadere motivering op de volgende punten:

 

1. Toereikend te motiveren dat het voorziene geluidscherm aan de oostelijke zijde van de A27 bij Hollandsche Rading uit akoestisch oogpunt gelijkwaardig is aan het geluidscherm waarvan in het akoestisch onderzoek is uitgegaan.

2. Toereikend te motiveren dat bij een woning aan de Koningin Wilhelminalaan in Groenekan geen onaanvaardbare geluidhinder zal ontstaan als gevolg van reflectie van het geluid van de spoorweg door het geluidscherm langs de A27 ter hoogte van die woning.

 

Inmiddels heeft op 16 juli 2015 Rijkswaterstaat de gevraagde nadere motivering ingediend en tevens aangegeven dat op grond daarvan het Tracébesluit voor wat betreft de uitvoering van het geluidscherm Hollandsche Rading Oost iets wordt gewijzigd. Deze wijziging is inmiddels ter inzage gelegd en hiertegen kan opnieuw een zienswijze worden ingediend, voor 17 september 2015. SSGM ziet zich daarin geen partij, aangezien dit punt door de plaatselijke bewonersgroep aan de Spoorlaan aanhangig is gemaakt.

 

De stukken betreffende de tussenuitspraak en de reactie van Rijkswaterstaat op de verkregen opdracht, zijn per post aan alle belanghebbenden toegestuurd.

De tussenuitspraak kunt u nog eens nalezen via de volgende link: Uitspraak RvS

Het gewijzigde tracé besluit en een bijgevoegd onderzoek van TNO kunt hier lezen.

 

 

Reactie Ministerie van Infrastructuur en Milieu op ons beroepschrift

 

Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verweerschrift tegen de beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Het stuk is 81 pagina’s met nog een aantal bijlagen. Voor het begin van hun reactie en het verweer tegen ons beroepschrift klik hier.

 

 

Beroep tegen het Tracébesluit met betrekking tot verbreding van de A27, oktober 2014

 

Na bestudering van het Tracé besluit (zie www.platformparticipatie.nl/a27a1) en bespreking daarvan met de Gemeente De Bilt en de Omgevingsdienst Regio Utrecht hebben wij als SSGM besloten een beroepschrift tegen dit besluit in te dienen bij de Raad van State.

 

Onze belangrijkste bezwaren zijn de volgende:

·         De vormgeving van de geluidsschermen zoals afgesproken met RijksWaterStaat (RWS) in de zogenaamde Wallenwerkgroep waarin alle kernen vertegenwoordigd waren, is in een aantal gevallen niet overgenomen. Het betreft hier met name de mate van transparantie van een aantal schermen.

·         De ovale rotonde (zogenaamde ovonde) op de afrit Bilthoven, blijkt te worden vervangen door een kruising met stoplichten. Hierover is in het verleden nooit gesproken en het is in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ook niet opgenomen. Wij voorzien verkeerscongesties door deze stoplichten en willen de ovonde handhaven.

·         Voor Groenekan is sprake van 2 projecten: de verbreding van de A27 en de Ring Utrecht. In het onderhavige Tracé Besluit (TB) wordt hieraan volledig voorbijgegaan, zodat nu is bepaald dat het scherm Groenekan Oost niet wordt gewijzigd, terwijl dit met het meenemen van de geplande wijzigingen van de Ring Utrecht waarschijnlijk wel het geval zou zijn geweest. In de toekomst bij realisatie van de Ring Utrecht, gelden andere wettelijke normen en daarvan worden de Groenekanners de dupe.

·         Het doelmatigheidscriterium wordt in het TB op zodanige wijze uitgevoerd dat bij een aantal varianten op een basisscherm (hoger of langer) alleen wordt gekeken naar die variant zelf en niet naar het volledige scherm, dat vaak wel de toetsing aan het doelmatigheidscriterium kan doorstaan. Bovendien worden de uitbreidingen uitsluitend getoetst op effecten boven de 1.5 dB(A), waardoor de werkelijke geluidswinst van de variant niet volledig wordt meegenomen. Hierdoor wordt geen langer en/of hoger scherm toegepast in Groenekan Oost en Maartensdijk Oost.

·         In de verkeerstellingen zit een discrepantie tussen die voor het akoestisch onderzoek en het luchtonderzoek, waardoor in het akoestisch onderzoek van een lagere groei sprake is; ook dit kan een negatief effect hebben gehad bij de toetsing aan het doelmatigheidscriterium.

·         In Groenekan aan de Koningin Wilhelminaweg zijn een aantal huizen waaraan in het verleden een zogenaamde Hogere Waarde is toegekend. RWS doet daarmee niets in haar TB, terwijl dat wel zou moeten.

·         Het uitgevoerde luchtonderzoek uit 2010 is gedateerd en moet naar onze mening worden geactualiseerd, mede omdat er inmiddels geavanceerdere rekenmodellen beschikbaar zijn.

·         Verder wordt er nog eens gepleit voor meer aandacht voor de zogenaamde groen compensatie, de externe veiligheid en het tegengaan van lichtoverlast.

Als u ons volledig bezwaarschrift wilt lezen, klik dan hier.

 

 

De minister heeft definitief besloten tot realisatie van de verbreding van de A27 tussen Utrecht Noord en Eemnes en van de A1 tussen Eemnes en Bunschoten

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit genomen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A27 en A1 ten noorden van Utrecht. Met twee flinke wegverbredingen worden de bestaande knelpunten aangepakt. Het verkeer kan daarmee ook in de toekomst doorrijden op dit belangrijke traject dat de Randstad met het midden en oosten van het land verbindt.

In het Tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten–Spakenburg is vastgelegd dat de A27 tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. Op een deel van het traject wordt bovendien een vierde (spits)rijstrook aangelegd. De A1 tussen Knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gaat in allebei de richtingen van twee naar vier rijstroken. 

 

Minister Schultz van Haegen: “Met de verbreding pakken we zes fileknelpunten uit de File Top-50 aan. Hiermee geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de regio's Utrecht en Amersfoort. We zorgen er ook voor dat het verkeer op een belangrijke hoofdverbinding tussen de Randstad, Twente en Duitsland beter doorstroomt. Dit is goed voor onze economie."

Momenteel rijden er zo’n 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 zo’n 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen nu 6 x voor in de landelijke filetop-50.

 

Doorstroming A27/A1 tussen Utrecht en Amersfoort

Om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Utrecht te verbeteren worden de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1 gerealiseerd. De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen één extra rijstrook. Dit betekent dat de A27 in beide richtingen verbreed wordt van twee naar drie rijstroken. Op de rijbaan van de A27 van Utrecht-Noord naar aansluiting Bilthoven komt een spitsstrook (vierde rijstrook). De aansluitingen Bilthoven en Hilversum op de A27 worden aangepast. De aansluiting Hilversum wordt veel compacter, waardoor ruimte vrij komt voor natuur en landschap. In knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort verbreed van één naar twee rijstroken. Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van twee naar vier rijstroken. Voor het project is 260 miljoen gereserveerd.

Regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland en de andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in Utrecht. Volgens verkeersprognoses verslechtert de verkeerssituatie in de toekomst als er niets gedaan wordt. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op stapel. Vanaf begin 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken. Vervolgens staan tussen medio 2016 en eind 2018 de aanpassingen van de A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gepland. De aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in 2019 - 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 - 2024/2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

 

De beroepsprocedure

Het vastgestelde Tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen Aansluiting Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het Tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. Het Tracébesluit is vanaf 12 september 2014 te downloaden via www.platformparticipatie.nl/a27a1. Vanaf 12 september tot en met 23 oktober 2014 is het mogelijk beroep in te dienen bij de Raad van State.

 

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert vier bijeenkomsten over het Tracébesluit in de vorm van een informatiemarkt. Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 22 september in Hilversum (Raadhuis, Dudokpark 1), woensdag 24 september in Maartensdijk (Groenhorstcollege, Dierenriem 1), woensdag 1 oktober in De Bilt (Cultureel- en Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4) en donderdag 2 oktober in Baarn (Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42). Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn hier vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. De exacte locaties worden vooraf bekend gemaakt in advertenties in lokale kranten en op de websites van Rijkswaterstaat en betrokken gemeentes.

Meer informatie over het project is te vinden op www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten, of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (7 dagen per week 06.00 – 22.30 uur).

 

 

Besteding bedrag van € 600.000 voor bovenwettelijke maatregelen in gemeente De Bilt

 

In juni 2014 heeft de zogenaamde wallenwerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading een advies uitgebracht aan de gemeenteraad over de besteding van € 600.000 aan bovenwettelijke maatregelen. Dat bedrag komt voor de helft van de Gemeente De Bilt en voor de andere helft van de Provincie Utrecht. Aangezien lang niet alle wensen met dit geringe bedrag vervuld kunnen worden heeft de werkgroep een keuze moeten maken en een drietal maatregelen voorgesteld die naar haar mening het meeste effect voor zoveel mogelijk bewoners zou kunnen sorteren:

 

·         Verlengen van het geplande scherm aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan ter hoogte van de verzorgingsplaats in Noordelijke richting

·         Verhogen van het geplande scherm aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading met 1 meter

·         Verhogen van het vervangende scherm aan de oostzijde bij Maartensdijk met 1 meter

 

Aangezien de meeste van deze maatregelen op zich al € 600.000 kosten is realisatie van alle 3 niet mogelijk. Er zijn nog mogelijke varianten aangegeven door de commissie, maar de definitieve keuze liet de commissie verder over aan het college. Klik hier voor het advies van de Werkgroep aan het college hierover.

 

Inmiddels heeft het college hierover een besluit genomen. Zij kiezen voor een variant waarbij de eerste twee maatregelen beperkt worden uitgevoerd. Klik hier voor hun argumentatie.

 

 

Discussie over besteding € 15 miljoen aan bovenwettelijke maatregelen voor de A27 tussen Amelisweerd en Utrecht Noord.

 

Maandag 25 november 2013 was er een consultatie van bewoners bij de Provincie om te komen om een inventarisatie van de wensen van de aanwonenden van de A27 als onderdeel van de Ring Utrecht. Bij de presentatie bleek dat er vooraf, in ambtelijk overleg en voorrondes door partijen, naast de spelregels al een claim was gelegd op € 8.000.000 voor verbetering van de o.a. de fiets infrastructuur met name de noord zuid verbinding. De aanwezige bewoners ervoeren dit als een overval; vooral omdat zij zelf “extra 15 mio bovenwettelijk” in Den Haag binnen gehaald hadden voor verbetering van de leefbaarheid in de wijken Lunetten, Blauwkapel, Rijnsweerd, Voordorp en Groenekan. In de commotie over dit ambtelijk gesteggel over verdeling van de Euro’s vielen woorden als: een overval, diefstal, bedrog en ”detournement des pouvoirs”. Er is met de meeste bewonersvertegenwoordigingen onderling contact, maar ook anderen met wie minder contact is bleken grotendeels dezelfde mening toegedaan over de invulling van de gebiedsuitwerking. De ambtenaren van de Provincie kregen dan ook de opdracht die wensen via Gedeputeerde van Lunteren aan Minister Schultz van Haeren kenbaar te maken.

 

Die wensen en standpuntenzijn o.a.:

• inzet van de middelen in de directe nabijheid van de A27 als onderdeel van de ring Utrecht.

• budget vooral gebruiken voor bovenwettelijke maatregelen voor geluid

• budget niet opdelen, maar besteden vanuit prioriteit en wat het meest noodzakelijk is (hoe nuttig en noodzakelijk een fietspad ook mag zijn, vooralsnog ziet nagenoeg iedereen deze niet als een voor dit budget geschikte besteding, fietspaden horen nu niet bij onze prioriteit)

• definitieve vaststelling budgetbesteding in overleg met de omwonenden uitvoeren na vaststelling van het definitief tracé en de wettelijke maatregelen voor de Ring Utrecht.

• het nu voorliggende advies Gebiedsuitwerking besteding budget bovenwettelijke maatregelen A27 komt veel te vroeg met als gevolg het risico van niet efficiënt gebruik van het budget. De noodzakelijke bovenwettelijke maatregelen zijn pas vast te stellen nadat duidelijk is wat de wettelijke maatregelen inhouden. (Ontwerp Tracé Besluit - volgens planning eind 2015)

 

De bewoners zijn achteraf tevreden met de mogelijkheid tot consultatie die hen geboden is. Wel hadden zij graag meer voorbereidingstijd gehad. Overleg binnen de Kerngroep Bewonersoverleg Ring Utrecht A27 was nu niet mogelijk. De Provincie zou een belangrijke partij als de bewoners in het vervolg beter en eerder moeten betrekken in het proces en een belangrijker rol moeten geven, bij voorkeur ten minste gelijkwaardig aan die van de regiopartners.

Hopelijk zal inbreng van de bewoners leiden tot aanpassing van het advies over het gebied en zal er veel meer gewicht aan de geluidsmaatregelen wordt gegeven binnen het budget.

 

Even voor alle duidelijkheid: de 15 miljoen aan bovenwettelijke maatregelen is niet bestemd voor het gedeelte van de verbreding van de A27 tussen de afslag Utrecht Noord en Hilversum; dat is weer een apart traject. Daarvoor is vooralsnog € 600.000 voor bovenwettelijke maatregelen beschikbaar, afkomstig van de Gemeente De Bilt en de Provincie. Het verzoek om daar namens de Rijksoverheid ook € 300.000 aan bij te dragen, is nog niet gehonoreerd, maar we blijven hopen.

 

Klik hier voor het artikel over deze discussie in De Vierklank en hier voor de presentatie van de Provincie tijdens de bijeenkomst, waartegen zoveel protest kwam.

 

 

De uitslag van de stikstofdioxidemetingen langs de A27

 

Hieronder geven wij een aantal uitslagen door van de stikstofdioxidemetingen die langs ons gedeelte van de A27 in 2013 zijn gemeten:

 

Holl. Rading

Holl. Rading

Maartensdijk

Groenekan

Spoorlaan

Tolakkerweg

Groenhorstcollege

Nijepoortschool

Feb/maart

19-19

22-22

23-25

26-30

Juni/juli

20-21

14-15

18-18

19-19

Juli/augustus

19-20

19-19

19-19

21-23

september

22-22

17-18

24-24

26-27

oktober

22-22

19-22

29-29

30-31

Gemiddeld

20,60

18,70

22,80

25,20

 

U ziet steeds 2 waarden per meetpunt, omdat er met 2 buisjes gemeten werd. De waarden geven de concentratie stikstofdioxide per m2 aan.

De Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat er van gezonde lucht sprake is als de concentratie kooldioxide onder de 20 ligt. Vanaf een concentratie van 30 kan de situatie als zorgwekkend worden aangemerkt. Zoals u kunt zien valt het in ons landelijk gebied ondanks de snelweg nog wel mee, hoewel bij de Nijepoortschool toch drie keer 30 is gemeten, wat zeker voor schoolkinderen natuurlijk geen ideale situatie is.

Dat stikstofdioxide een gevaar voor de gezondheid oplevert is duidelijk, maar wat sterk is opgevallen bij de resultaten van het landelijke onderzoek van Milieudefensie (waarin ook onze meetpunten zijn opgenomen) is dat je veel beter langs een snelweg kunt wonen in landelijk gebied dan in een drukke binnenstad. Dat sterkt ons in het idee dat we ons moeten blijven focussen op de geluidsoverlast, al is het maar omdat daar lokale effectieve maatregelen tegen mogelijk zijn. De fijnstof problematiek is een landelijk probleem en zelfs over de landsgrenzen heen. Klik hier voor een totaal overzicht van alle metingen in september.

 

 

Laatste ontwikkelingen m.b.t. paravluchten vanaf Hilversum

 

In 2011 was de overlast van de paravluchten vanaf Vliegveld Hilversum voor onze regio merkbaar verminderd, reden waarom wij die zaak toen hebben laten rusten. In 2012 echter was de overlast weer als vanouds en wij ontvingen daarover ook weer enkele klachten. Dit was voor ons reden om opnieuw aan de bel te trekken bij de gemeente. Wij deden dit met een brief gedateerd 30 augustus 2012 als reactie op een brief van de gemeente De Bilt die wij op 28 april 2011 hebben ontvangen (zie onder kopje “Gemeente doet niets”). Klik hier om onze brief te lezen. Van de gemeente kregen wij bijna 11 maanden later  midden juli 2013 antwoord: klik hier. In deze brief staat dat de gemeente geen bevoegdheden heeft, maar in de laatste alinea staat wel dat er gemeentelijke regels dienen te worden nageleefd. Deze regels kunnen in het bestemmingsplan zijn opgenomen, maar ook in bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening zoals de APV. Dat wekt bij ons de suggestie dat de gemeente wel degelijk wat zou kunnen doen tegen het afspringgebied Kooidijk als ze zouden willen. We zullen hierop dan ook na de vakantieperiode in deze zin reageren.

 

Tevens zonden wij op 15 september 2012 een brief over deze zaak aan het bestuur van de provincie Utrecht: klik hier. Pas na een rechtstreekse brief aan gedeputeerde Ralph de Vries (zie laatste alinea over woningbouw Ter Sype) kregen wij daarop begin juni 2013 antwoord: klik hier. Zoals uit deze brief blijkt kan de provincie eigenlijk weinig en verwijst ze voor wat betreft de paravluchtenoverlast naar de vertegenwoordiger van de gemeente De Bilt In de Commissie Regionaal Overleg Hilversum. Maar ze beloven de zaak nauwlettend te volgen, waarvan akte.

 

 

Goed bezochte thema avond over de gevaren van stikstofdioxide

 

 

Op maandagavond 27 mei organiseerde de Dorpsraad Groenekan in samenwerking met SSGM en bewonersgroepen in Hollandsche Rading een thema avond over Stikstofdioxide. Er waren zo’n 50 geïnteresseerden naar de aula van het Groenhorstcollege in Maartensdijk gekomen. De avond werd georganiseerd in het kader van de stikstofdioxide metingen die momenteel door vrijwilligers in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading gedaan worden onder het motto “Meten is weten; samen voor schone en gezonde lucht”. Op de foto hieronder zie je een van de inleiders, Joost Meijers (foto Tonny Groen).

 

 

 

De avond werd geopend door Frits Jansen, voorzitter SSGM die sprak over de laatste ontwikkelingen rond de verbreding van de A27 en de resultaten van de eerste 2 metingen van stikstofdioxide in onze regio.

Daarna sprak Michiel Roemer, wetenschappelijk onderzoeker luchtkwaliteit bij TNO: Stikstofdioxide, wat is het en waar komen we het allemaal tegen? Wat en hoe wordt er gemeten en waar komt het vandaan? Wat gebeurt er in het buitenmilieu door stikstofdioxide? Klik hier voor zijn presentatie.

Joost Meijers, bestuurslid SSGM ging in op de betekenis van stikstofdioxide voor de gezondheid. Welke drempelwaarde is van belang (binnen en buitenshuis)? Hoe doet Nederland het? Wat zegt de (wereld) gezondheidsraad? Kunnen we ontwikkelingen beïnvloeden? Zijn presentatie kunt u hier bekijken.

En tenslotte sprak Anne Knol van Milieudefensie over de metingen die door hen in samenwerking met vrijwilligers worden uitgevoerd: klik hier.

 

De discussie stond onder leiding van Tonny Groen van de Dorpsraad Groenekan. Naast het stellen van vragen vanuit het publiek aan de sprekers van vanavond legde zij ook het publiek de vraag voor “wat kunnen we zelf doen om samen de lucht schoner te krijgen”. Op die vraag werd toch weer veel gewezen naar de overheid die maar maatregelen moest nemen. Maar uiteraard kunnen we zelf als burger ook het nodige doen.

Om 10.00 uur werd de bijeenkomst afgesloten en ging iedereen met flink wat meer kennis over de gevaren van stikstofdioxide weer naar huis.

 

Meer informatie kunt u vinden in een rapport van de gezondheidsraad, en via http://www.knmi.nl/~eskes/NOx_intro_nl.html en www.milieudefensie.nl/luchtkwaliteit.

 

 

Op 15 mei 2013 verscheen er in De Vierklank een interview met gedeputeerde Ralph de Vries over Vliegveld Hilversum, waarin gezegd wordt dat er toch weer sprake is van verharding van een van de twee resterende banen: klik hier.

Naar aanleiding daarvan hebben wij een brief aan Ralph de Vries gestuurd waarin wij onze verbazing hierover uitspraken en hem tevens melden dat ook de huidige situatie al verre van ideaal is. Tevens vragen wij hem nog eens te kijken naar onze onbeantwoorde brief aan Gedeputeerde Staten van 15 september 2012 over de paravluchtenoverlast (zie pagina Vliegveld Hilversum).

 

 

Update van Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27

 

Van Rijkwaterstaat kregen wij begin mei een schrijven over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van de A27. Daarin werden de volgende punten genoemd:

 

·         De Rijksbegroting 2013 bracht fikse bezuinigingen met zich mee. Bezuinigingen die ertoe geleid hebben dat de realisatietermijn van het project opschuift van 2015-2017 naar 2016-2018. Een jaar uitstel, maar geen afstel. Door deze verschuiving is Rijkswaterstaat verplicht om een actueler verkeersmodel te gebruiken.

·         Dit heeft gevolgen voor de planning van Tracébesluit. Na Prinsjesdag was al bekend dat Rijkswaterstaat de prognoses voor geluid en stikstof moet bijstellen op basis van de nieuwe planning voor de realisatie. Om accurate prognoses te maken, gebruikt Rijkswaterstaat het NRM (Nieuw Regionaal Model). Het NRM voorspelt hoe het verkeersaanbod zich ontwikkelt (in aantallen maar bijvoorbeeld ook herkomst en bestemming). Dit voorjaar komt een geactualiseerd NRM uit, het NRM 2013.

·         Op basis van het nieuwe NRM onderzoekt Rijkswaterstaat opnieuw alle effecten op de omgeving, zoals geluid en stikstof. Hierdoor is het de verwachting dat het Tracébesluit in de zomer van 2014 wordt vastgesteld. Naast het verrichten van deze onderzoeken werkt Rijkswaterstaat de komende tijd aan de contractvoorbereiding ten behoeve van de aanbesteding.

·         Mocht u een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit hebben ingediend, dan wordt u gerust gesteld. Uw zienswijze blijft onverminderd van kracht en krijgt een officieel antwoord bij de publicatie van het Tracébesluit in de loop van 2014.

 

 

SSGM ondersteunt vier meetpunten voor stikstofdioxide langs de A27

 

Op verzoek van de Dorpsraad van Groenekan hebben wij besloten het installeren van een meetpunt van de concentratie fijnstof aldaar financieel te ondersteunen. Wij hebben het echter breder getrokken en ervoor gezorgd dat er ook in Maartensdijk en Hollandsche Rading meetpunten komen. De jaarkosten van zo’n meetpunt, dat door milieudefensie wordt geleverd en waarvan de meetgegevens ook door milieudefensie worden verwerkt, zijn € 450 en die worden betaald door de dorpsraden, Vereniging Tolakkerweg, de gemeente De Bilt en SSGM.

 

De locaties van de vier meetpunten zijn:

·         Groenekan: Nijepoortschool

·         Maartensdijk: Groenhorstcollege

·         Hollandsche Rading: Tolakkerweg en Spoorlaan.

 

In mei zal de Dorpsraad Groenekan een bijeenkomst beleggen over luchtkwaliteit met toelichtingen van deskundigen en een film. De datum moet nog worden vastgesteld.

Klik hier voor een uitleg over hoe de meetpunten werken.

 

 

Op 23 januari 2013 verscheen in De Vierklank een interview met Rob Klaassen, die onder andere zitting heeft in de milieucommissie van het Vliegveld Hilversum. De kop van het artikel luidde: “Verharde baan op vliegveld Hilversum van de baan, maar de problematiek voor De Bilt is zeker niet van de baan”. De gemeenteraad van Hilversum heeft de verharding van een van de banen van het vliegveld afgewezen, maar de plannen voor woningbouw van 600 huizen in Ter Sype bij Loosdrecht blijven onverkort bestaan, waardoor de dreiging van een aanzienlijke toename van het verkeer over de Noodweg en de Tolakkerweg blijft bestaan. Klik hier om het artikel te lezen.

 

 

Op 27 december 2012 verscheen er een stukje over de verharding van een baan op vliegveld Hilversum in het AD, met de kop “Dorpen vrezen plan Vliegveld Hilversum; voor hen hobby, voor ons herrie”: klik hier. En op 7 januari 2013 publiceerde hetzelfde AD in de rubriek “Brieven uit uw regio” een reactie op dit artikel van Frank Klok uit Groenekan met de titel “Vliegtuigen als horzels om je hoofd”: klik hier.

 

 

Het goede nieuws: de Noordelijke Randweg Utrecht wordt geen snelweg. Het slechte nieuws: te weinig geld voor optimale leefbaarheid en inpassing.

 

Een stadssnelweg met 6 rijstroken en 100 km/h gaat de Noordelijke Randweg Utrecht niet worden en ook de verhoogde variant op een dijk is van de baan. Daarnaast blijft de Gageldijk intakt. De voorkeursvariant zal in ieder geval niet meer dan 2x2 rijstroken bevatten bij een max.snelheid van 80 km/h. Met het uitgangspunt van vier rijstroken en 80 km/h is vervolgens gekeken in hoeverre de voorkeursvariant kan voldoen aan de eisen voor leefbaarheid en inpassing. De bewoners van Overvecht, Blauwkapel en Groenekan hebben altijd een duidelijke voorkeur geuit voor een volledig verdiepte ligging. Geluidhinder blijft zo beperkt, ook voor de wijde omgeving en inpassing in de omgeving is optimaal. Het budget van 181 miljoen, waarvan 130 miljoen Rijksbijdrage, is daar echter niet toereikend voor. Het budget is voldoende voor de verdiepte ligging van alleen het Ghandiplein, inclusief een aquaduct voor de Klopvaart, en het 'stilste' asfalt voor de hele NRU.

 

De Dorpsraad Groenekan heeft het initiatief genomen om hiertegen protest aan te tekenen. Klik hier voor hun argumentatie en voor een tekst voor een voorbeeldreactie met behulp waarvan u een protestbrief kunt opstellen, ondertekenen en opsturen naar het gemeentebestuur van Utrecht.

                                                                                                 

 

Medio oktober 2012 bereikte ons het bericht dat er na een periode van stilstand momenteel opnieuw gesproken wordt over verharding van een van de start- en landingsbanen van Vliegveld Hilversum teneinde de realisatie van 600 woningen in plan Ter Sype in Loosdrecht, gemeente Wijdemeren, mogelijk te maken. De gemeenteraad van Hilversum heeft een voorstel dienaangaande ontvangen: klik hier.

 

Een aantal jaren geleden heeft de gemeente De Bilt en hebben ook wij als SSGM zich tegenstander van deze plannen verklaard om 2 redenen:

 

        Een verharde baan maakt het in principe mogelijk dat zwaardere toestellen van het vliegveld gebruik kunnen maken. Ook kunnen er meer vliegbewegingen worden verwerkt, omdat een verharde baan veel minder aan slijtage onderhevig is dan een grasbaan.

      De realisatie van 600 woningen in Ter Sype betekent dagelijks zo’n 3600 autobewegingen extra waarvan waarschijnlijk een flink deel zich via de Noodweg en de Tolakkerweg zal gaan afwikkelen hetgeen toegenomen verkeersdruk op de secundaire wegen bij Hollandsche Rading en Maartensdijk zal betekenen.

 

Ten aanzien van het eerste punt wordt in het voorstel gesproken over verlaging van het toegestane aantal vliegbewegingen van 76.000 naar 55.000 per jaar. Dat lijkt leuk maar het aantal actuele vliegbewegingen van dit moment is volgens onze gegevens ongeveer 43.000 per jaar, dus dat is alleen een reductie op papier en geen werkelijke lawaaireductie.

Het aantal banen wordt teruggebracht van 3 naar 2 en de nieuwe verharde baan zal iets verdraaid t.o.v. de huidige komen te liggen. In het voorstel wordt gezegd dat hierdoor de geluidsoverlast voor Loosdrecht en delen van Hilversum zal afnemen, maar men erkend dat dat geluid dan wel ergens anders hoorbaar zal zijn, onder andere in het stiltegebied bij Westbroek. Wij vrezen dus dat de geluidsbelasting wordt verplaatst naar het grondgebied van De Bilt!

 

Ten aanzien van het tweede punt wordt gesteld dat het extra verkeer door Ter Sype niet via Hilversum mag worden afgewikkeld, maar dat de gemeente Wijde Meren zelf aanvullende voorzieningen daarvoor moet treffen. In dat kader wordt de Noodweg met name genoemd. Ook ten aanzien van het autoverkeer lijkt het er dus op dat de gemeente De Bilt de lasten te dragen krijgt!

 

Wij hebben een brief geschreven aan de gemeente De Bilt met het verzoek de belangen van haar inwoners in deze zaak te behartigen.

 

Inmiddels blijkt uit een bericht in de Vierklank van 28 november 2012 dat ook de milieucommissie van het vliegveld van niets wist. Klik hier om dat artikel te lezen.

 

 

De verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes is eind september 2012 door demissionair minister Schulz opnieuw met een jaar uitgesteld in verband met de te realiseren bezuinigingen in 2013.

Er was al eerder sprake van enig uitstel in verband met een nieuw verkeersmodel waardoor RWS onderzoek moest aanpassen en het opstellen van het tracébesluit meer tijd zou vergen. Zoals het er nu naar uit ziet betekent het extra uitstel dat de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden opschuift naar 2016 en dat de verbreding pas in 2018 wordt afgerond. Voor wat betreft de bezwaren (zienswijzen) die veel bewoners hebben ingediend tegen het ontwerptracébesluit heeft RWS verzekerd dat die van kracht blijven en met wat vertraging zullen worden beantwoord

 

 

In 2011 was de overlast van de paravluchten vanaf Vliegveld Hilversum voor onze regio merkbaar verminderd, reden waarom wij die zaak toen hebben laten rusten. In 2012 echter was de overlast weer als vanouds en wij ontvingen daarover ook weer enkele klachten. Dit was voor ons reden om opnieuw aan de bel te trekken bij de gemeente. Wij deden dit met een brief gedateerd 30 augustus 2012 als reactie op een brief van de gemeente De Bilt die wij op 28 april 2011 hebben ontvangen. Klik hier om deze brief te lezen. Tevens zonden wij op 15 september 2012 een brief over deze zaak aan het bestuur van de provincie Utrecht: klik hier.

 

 

Rijkswaterstaat heeft op 23 augustus 2012 op hun initiatief met ons overlegd over de stand van zaken met betrekking tot de A27. Daarin werd duidelijk dat er nog wat vertragingen zijn ontstaan in de herrekening van de verkeersgegevens die door een uitspraak van de Raad van State noodzakelijk zijn geworden. De verwachting is nu dat de vaststelling van het tracébesluit niet meer in dit jaar, maar begin 2013 zal zijn. Verdere informatie over de aard van de geluidswerende maatregelen is op dit moment nog niet te geven.

Inmiddels hebben de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht ieder een bedrag toegezegd voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen langs ons gedeelte van de A27 en aan de minister van verkeer verzocht ook een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen. Als de minister daartoe bereid is betekent dit dat we kunnen rekenen op betere geluidsmaatregelen dan die waartoe RWS wettelijk verplicht is en kunnen we zeggen dat alle werkgroepen langs de A27 toch wat bereikt hebben met hun inspanningen. Zodra we concreter kunnen zijn over wat die maatregelen nu precies inhouden, laten we dat hier weten, maar dat zal pas na de vaststelling van het tracébesluit begin 2013 zijn.

 

 

Inmiddels is de maximum snelheid in Nederland verhoogd naar 130 km/h, met uitzondering van een aantal trajecten waarvan het traject van de A27 tussen Utrecht en Hilversum er een is; hier wordt de maximum snelheid dag en nacht beperkt tot 120 km/u. Of na de voorgenomen verbreding deze beperking gehandhaafd blijft is nog niet bekend. Indien dit niet het geval zou zijn, dan zal de snelheidsverhoging ook meegenomen moeten worden in de nieuwe geluidsberekeningen die Rijkswaterstaat op dit moment (2012) uitvoert. Ook ten aanzien hiervan willen wij de ontwikkelingen even afwachten alvorens op de barricaden te gaan staan hiertegen. Als 130 km/h zou leiden tot verbeterde geluidswerende voorzieningen, hebben we daar met z’n allen misschien wel voordeel van.

 

 

Op 24 november 2011 ontvingen allen die een zienswijze over het Ontwerp-Tracébesluit m.b.t. de verbreding A27 hadden ingediend, een brief van Rijkswaterstaat over de stand van zaken van die verbreding. In die brief wordt gemeld dat de verwachte vaststelling van het Tracébesluit, eerder voorzien in het najaar van 2011, is verschoven naar eind 2012. De reden daarvoor is gelegen in een uitspraak van de Raad van State over het gebruiken van verkeersgegevens voor snelwegen. Dit betekent dat ook voor dit Tracébesluit de verkeersgegevens moeten worden aangepast en dit heeft mogelijk gevolgen voor andere onderzoeken, waaronder geluid. Klik hier om de volledige tekst van de brief te lezen.

De vertraging van de vaststelling van het tracébesluit betekent naar verwachting ook een vertraging in het daadwerkelijk uitvoeren van de verbreding. Of het ook leidt tot betere geluid beperkende maatregelen moet worden afgewacht. Voor de bewoners aan de Tolakkerweg en Koningin Wilhelminaweg betekent de vertraging dat het moment waarop zij dan eindelijk ook van geluid beperkende maatregelen kunnen profiteren ook naar achteren wordt geschoven.

Op dit moment kunnen wij niet veel meer doen dan afwachten totdat wij reactie krijgen op onze zienswijze en totdat we weten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

 

 

De werkgroep wallen, waarin alle bewonersgroepen langs de A27 tezamen met de gemeente De Bilt zitting hebben, heeft als doel het meedenken over de vormgeving van de nieuwe geluidsschermen langs de A27 en het trachten te realiseren van bovenwettelijke maatregelen om hogere/langere geluidsschermen te realiseren. Voor dat laatste zie de paragraaf “Roep om aanvullende maatregelen” op de pagina “MER verbreding A27”.

Op 14 maart 2011 heeft de werkgroep met vertegenwoordigers van RijksWaterStaat samen gezeten om naar die vormgeving te kijken. Daarbij bleek, zeer tot onze teleurstelling, dat de vormgeving in feite vast staat en dat er alleen nog maar inspraak is over de vraag of op bepaalde plaatsen het scherm al dan niet doorzichtig moet zijn. Wij als bewonersgroepen hebben daarover ons ongenoegen geuit en tevens aangegeven dat een scherm, waarvan de naar het spoor gekeerde zijde niet absorberend is, voor de bewoners aan de westzijde van de A27 onacceptabel is. Wij hebben ons er zeer over verbaasd dat RWS daar helemaal geen rekening mee had gehouden; dat is vanaf het begin bij al onze contacten met RWS als een belangrijke eis op tafel gelegd.

Op 11 april hebben we opnieuw rond de tafel gezeten met RWS en inmiddels is onze eis voor een absorberend scherm aan de westzijde i.v.m. reflectie van het spoorwegverkeer meegenomen in hun plannen. Hoe dat precies zal worden gerealiseerd kon men nog niet zeggen. Verder is er gesproken over de vormgeving aan de bewonerszijde: in het algemeen werd door de bewonersgroepen gesteld dat de voorkeur uitgaat naar een begroeid groen scherm aan de bewonerszijde, zodat deze een zo min mogelijk storend element in het landschap zal zijn. Alleen langs de Spoorlaan in Hollandsche Rading zijn er afwijkende voorkeuren in verband met de nabijheid van het scherm bij de woningen, vooral in het begin van de Spoorlaan, waar de wal inclusief talud ook nog extra hoog is i.v.m. het viaduct. Daar bestaat een voorkeur voor een doorzichtig scherm om niet te veel licht weg te nemen. RWS is voornemens met de bewoners van de Spoorlaan nog apart te gaan praten over de plaatselijke wensen aldaar. De basis vormgeving van de schermen staat vast conform het zogenaamde Route Ontwerp A27, waardoor er van de weg uit gezien een eenheid in vormgeving zal zijn.

Over de zogenaamde bovenwettelijke maatregelen is verder met RWS nauwelijks gesproken; de gehoopte extra voorzieningen door RWS (onder andere voor de B-lijst woningen langs de Koningin Wilhelminaweg) lijken er niet te komen zodat we wat dat betreft op provincie en gemeente zijn aangewezen. Wel komen er nog nieuwe berekeningen, omdat de voor het OTB uitgevoerde berekeningen niet van de juiste verkeerscijfers waren uitgegaan. Of dat zal resulteren in langere/hogere schermen is nog niet te zeggen.

Op 26 mei 2011 is er meer in detail aan de hand van kaarten verder gesproken met RWS over de vormgeving van de schermen en dat werd door de deelnemers als constructief ervaren. Door het uitstel van de verbreding van de A27 is er op dit moment (januari 2012) geen verdere voortgang; de ontwikkelingen moeten nu even worden afgewacht.

 

 

Na de verkiezingen van de provinciale staten werden er coalitiebesprekingen gehouden over de samenstelling van het college van gedeputeerden onder leiding van de informateur Jan Kamminga. Wij hebben de heer Kamminga een brief gestuurd, waarin we vragen om de eerder door provinciale politieke partijen gedane toezeggingen over een mogelijke cofinanciering voor extra geluidsmaatregelen langs de A27 in de besprekingen mee te nemen.

Zeer tot ons genoegen blijkt dat in het onlangs gesloten coalitieakkoord 2011 – 2015 daaraan aandacht wordt besteed. Op pagina 17 staat onder de kop “Mobiliteit” in de paragraaf “Planstudies hoofdwegennet”: “In voorkomende gevallen zijn wij bereid middelen vrij te maken voor verbeterde inpassing die de leefkwaliteit van inwoners van de provincie Utrecht verhogen. Aandachtslokaties zijn gelegen langs de A28 waaronder de locaties Schuilenburg, en langs de A27 bij Lunetten en Groenekan-Maartensdijk-Hollandsche Rading.”

 

 

Op 24 maart 2011 heeft Frits Jansen van SSGM tezamen met maar liefst 12 geluidsdeskundigen deelgenomen aan een ronde tafel overleg met de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van de Tweede Kamer over de zogenaamde geluidsproductieplafonds (GPP’s). Aanleiding is de behandeling van het wetsvoorstel “Wijziging van de Wet Milieubeheer”. Naar verwachting hebben de wijzigingen tot gevolg dat de geluidsoverlast van snelwegen in de praktijk zal mogen toenemen.

Alhoewel de systematiek van Geluidsproductieplafonds kansen biedt om omwonenden van de snelweg beter te beschermen tegen verkeerslawaai, zijn er ook een aantal valkuilen. Deze betreffen met name het gebrek aan prikkels aan de sector om stiller te worden, de beperkte hoeveelheid middelen om maatregelen te financieren, de voorgestelde werkruimte, de gevolgen voor de mogelijkheden die gemeenten hebben om te bouwen bij snelwegen en de rechtsbescherming van omwonenden.

Met name het betoog van Jan Kramer van de NSG en de inbreng van Groen Links in de discussie waren verhelderend. Frits Jansen bracht met name de zorg van bewoners dicht bij de snelweg onder woorden en gaf er ook een kort historisch perspectief aan.

We blijven in spanning afwachten in welke vorm deze wet uiteindelijk zal worden aangenomen.

 

 

Er zijn bij RijksWaterStaat naar aanleiding van de inspraakprocedure over de verbreding van het traject A27/A1 460 zienswijzen ingediend. Daarvan komen er 160 uit Hollandsche Rading, 130 uit Groenekan en 20 uit Maartensdijk. De resterende 150 reacties komen uit Hilversum, Baarn en andere gemeenten. Klik hier voor een door RWS opgestelde samenvatting van alle ontvangen zienswijzen.

Volgens informatie van RWS is een reactie op de ingediende zienswijzen niet voor juni te verwachten. Het definitieve tracé besluit zal waarschijnlijk dan ook pas in de zomer van 2011 gereed komen en de ter visie legging daarvan gedurende 6 weken wordt rond september 2011 verwacht. Inmiddels is deze ter visie legging met zeker 1 jaar uitgesteld.

 

 

Eind januari 2011 heeft de gemeente, zoals wij uit de plaatselijke pers vernamen, een standpunt ingenomen over het gemeentelijk beleid t.a.v. de parachutistenvluchten. De gemeente acht zich niet bevoegd om enige maatregel te nemen en zal er slechts bij de Luchtverkeersleiding Nederland en bij het bevoegde ministerie op aandringen een ander afspringgebied aan te wijzen. Het gebruik van het afspringgebied aan de Kooidijk kan dan afnemen en ook zou de paraclub gebruik kunnen maken van een groter en stiller vliegtuig. Voorts zou de gemeente de eigenaren van de grond van het afspringgebied gevraagd hebben de toestemming voor het gebruik van hun grond aan de parachutisten in te trekken.

De gemeente maakt zich er zo wel makkelijk van af en tot op heden hebben noch wij, noch een van de 70 protestbriefschrijvers tegen de parachutistenoverlast iets van de gemeente mogen vernemen. Een voorbeeld van slechte communicatie met hun burgers! Bovendien vragen wij ons af of de parachutistenclub nog wel de beschikking heeft over dat stillere vliegtuig; het is al jaren defect.

 

 

Vanaf 12 november tot en met 23 december 2010 hebben de MilieuEffectRapportage (MER) en het Ontwerp TracéBesluit (OTB) met betrekking tot de verbreding van de A27 ter visie gelegen. De termijn tijdens welke gereageerd kon worden is inmiddels verstreken maar u kunt nog steeds de stukken bekijken op het internet: klik hier  

 

Wij als SSGM hebben de stukken uiteraard bestudeerd en daarbij zijn ons een aantal zaken opgevallen. Alles daarover leest u op onze speciale MER pagina. Ook over al onze andere acties die we in november en december 2010 hebben gedaan met betrekking tot de verbreding leest u alles op onze MER pagina.

 

 

Op maandagochtend 1 november 2010 bracht de ad-hoc commissie Pakketstudies van de Provinciale Staten een bezoek aan Groenekan in het kader van een tocht langs een aantal door bewoners ervaren knelpunten in verband met de voorgenomen infrastructurele werken.

Onze voorzitter Frits Jansen heeft de hele bustocht met de statenleden langs Amersfoort, Groenekan en Lunetten meegemaakt. In het uurtje dat beschikbaar was voor ons heeft hij in de bus de situatie langs de A27 in Hollandsche Rading en Maartensdijk toegelicht en in Groenekan is een korte wandeling gemaakt, waarna in het dorpshuis de Groene Daen een verdere toelichting aan de hand van geluidskaarten werd gegeven. Daarbij waren ook wethouder Kamminga en andere vertegenwoordigers van de bewonersgroepen aanwezig. Namens de samenwerkende bewonersgroepen werd er aan de statenleden een hand-out meegegeven over de problematiek van onze drie kernen. Voor deze hand-out klik hier.

Hieronder nog twee foto’s van de bijeenkomst in Groenekan met op de voorgrond de geluidskaart, die overigens ook op deze website te vinden is (op de pagina Geluidskaarten)

 

 Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Statenleden2      Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: Statenleden

 

De Vierklank besteedde op woensdag 3 november 2010 aandacht aan dit bezoek. Klik hier als u het artikel gemist hebt.

 

 

Hoewel de MER en het tracé besluit over de verbreding van de A27 nog op zich laat wachten is er al wel wat bekend geworden over de schermen, die Rijkswaterstaat voornemens is te plaatsen en de andere maatregelen die genomen zullen worden:

·         De Tolakkerweg in Hollandsche Rading aan de westkant van de A27 krijgt een scherm; nu is daar nog niets, dus dat is op zich een hele verbetering voor de bewoners daar.

·         Alle huidige schermen worden vervangen door nieuwe van ongeveer dezelfde lengte. Het scherm aan de oostkant voor Maartensdijk is op het viaduct hoger dan het huidige hekje van 1 meter en ook dat is een verbetering.

·         Er komt een kort scherm voor Maartensdijk west op het viaduct; daar is op dit moment nog niets.

·         Het scherm Groenekan west wordt in noordelijke richting een stukje verlengd.

·         Er wordt geluidsarm dubbellaags ZOAB aangebracht op het hele traject

·         De voegen bij de viaducten worden aangepast zodat ze geluidsarm zullen worden.

 

We kunnen zeggen dat er van een lichte verbetering gesproken kan worden, maar het is nog niet wat wij willen. In het samenwerkingsverband van de bewonersgroepen wordt gestreefd naar een verdiepte ligging van de weg of een ligging op maaiveldhoogte (Erop of Eronder) met de daarbij behorende schermen. En een aantal van deze schermen zouden langer moeten zijn dan de schermen die nu gepland worden.

 

We wachten de MER af om de definitieve voorstellen en berekeningen te bestuderen waarna we met gerichte acties zullen starten om extra maatregelen te bewerkstelligen.

 

 

In de tweede helft van september 2010 hadden de samenwerkende bewonersgroepen waaronder SSGM een gesprek met de fractieleiders van de plaatselijke politieke partijen om nogmaals steun te vragen voor ons streven naar goede geluidsmaatregelen rondom de verbreedde A27. Deze bijeenkomst resulteerde in een motie die in de Biltse gemeenteraad werd ingediend en aangenomen. Lees hier de tekst van deze motie en lees hier het artikel daarover in de Vierklank.

 

 

De MER 2e fase voor ons traject Utrecht Noord – Eemnes en het daarmee samenhangende Ontwerp Tracé Besluit is vertraagd en zal pas op zijn vroegst medio oktober verschijnen. Na verschijnen komt er nog een termijn van 6 weken tijdens welke we kunnen inspreken, waarna de MER definitief wordt. In die korte tijd moeten er dus nog spijkers met koppen geslagen worden. Houdt deze website in de gaten en lees en ondersteun onze eventuele bezwaren tegen de voorgestelde plannen, die we dan snel hier zullen publiceren. 

 

 

MER 1ste fase Ring Utrecht

Terwijl wij als aanwonenden van de A27 wachten op de Milieu Effect Rapportage (MER) over de voorgenomen  verbreding tot 2 x 3 baans van het traject Utrecht Noord – Eemnes, zijn er ook aansluitend aan ons traject ontwikkelingen gaande en wel de plannen omtrent de ring Utrecht. Dit heeft met name voor de inwoners van Groenekan effecten, maar door de aanzuigende werking ervan ook op het verkeersaanbod tussen Utrecht Noord en Eemnes als geheel.

 

In het kort komen de plannen voor de ring Utrecht voor Groenekan en omgeving neer op verbreding van de A27 rond Utrecht en de ontsluiting en opwaardering van de Gageldijk tot een volwaardige doorgaande 100 km autoweg. De afritten Utrecht Noord zullen aanzienlijk meer verkeersaanbod krijgen en de geluidsoverlast zal voor heel Groenekan en De Bilt Zuid toenemen. Ook de Koningin Wilhelmina weg zal aanzienlijk drukker worden als die conform de plannen een directe aansluiting krijgt op de nieuwe autoweg langs Utrecht Noord. Uiteindelijk zal de A27 ter hoogte van Groenekan rond 2015 als 2 x 4-baans uitgevoerd worden.

 

Reden genoeg voor verontrusting en vroegtijdig inspelen op goede geluidwerende voorzieningen. Wij hebben de stukken doorgenomen en hebben een aantal vragen geformuleerd die wij in 1e instantie aan RWS /Verder hebben gesteld.

 

Kijk op http://www.ikgaverder.nl om deze MER 1ste fase in te zien.

 

 

De brievenactie aan de gemeente De Bilt over de overlast van de paravluchten heeft ruim 70 brieven opgeleverd. In een reactie schreef de gemeente medio juli dat de behandeling ervan nog wel even op zich zou laten wachten en we vóór 1 oktober 2010 geen uitsluitsel zouden krijgen; er moesten eerst ook nog onderzoeken plaatsvinden.

Wij vragen af of er wel zo veel onderzocht hoeft te worden. Naar onze mening is de bestemming ter plaatse van het afspringgebied aan de Kooidijk agrarisch en daar past geen veelvuldig structureel gebruik als afspringgebied bij. Ook in de provinciale regelgeving over nabijgelegen stiltegebieden past een dergelijke lawaaierige activiteit niet. Genoeg mogelijkheden naar onze mening om er iets tegen te doen. Daarom schreven wij begin september weer een brief aan de gemeente: klik hier.

 

 

Beschrijving: Beschrijving: Beschrijving: http://wp.digischool.nl/hr/files/2010/06/erop_of_eronder.pngBewoners en belangengroepen uit de gemeente De Bilt bepleiten een duurzaam alternatief voor de geplande verbreding van de A27, een alternatief dat de overlast voor omwonenden beperkt en beter is voor het milieu en het landschap. De groepen willen dat er een halt wordt toegeroepen aan de voortdenderende trein van Rijkswaterstaat en dat serieus onderzoek wordt gedaan naar de mogelijkheid van een verdiepte aanleg of een aanleg op maaiveldniveau. Door het tracé omlaag te brengen worden de bewoners, die op sommige plaatsen binnen 10 meter van de snelweg wonen, beter beschermd tegen de overlast. De lokale wegen kunnen via kleine viaducten over of onder de A27 geleid worden, de spoorweg hoeft niet verhoogd te worden en veilige spoorwegovergangen kunnen eenvoudig gerealiseerd worden.

Klik hier voor het persbericht.

 

 

Als vervolg op de bijeenkomst van 10 mei organiseerden we op 15 juni 2010 in samenwerking met de gemeente De Bilt en met Rijkswaterstaat een voorlichtingsavond voor de kern Maartensdijk over de toekomst van de A27. Deze avond vond opnieuw plaats in de aula van het Groenhorstcollege.

Rijkswaterstaat heeft op deze avond de stand van zaken gepresenteerd van de planstudie A27. Daarbij was aandacht voor belangrijke aspecten als geluid, licht en luchtkwaliteit en de daaruit voortkomende maatregelen. Er werd gekeken naar de specifieke situatie voor de kern Maartensdijk. Tevens werd er een overzicht gegeven  van het vervolgtraject en de komende inspraakmogelijkheden.

Na de presentatie werden er vragen gesteld en ontstond er over sommige punten een discussie. De avond werd afgesloten met een informatiemarkt, waar aan de aanwezige medewerkers van Rijkswaterstaat alle persoonlijke vragen konden worden gesteld die onder de bezoekers leefden. Tijdens deze infomarkt kon aan de hand van tekeningen precies bekeken worden wat de verbreding van de A27 voor Maartensdijk zal gaan betekenen. Met helaas nog een erg kort geluischerm van 650 meter, gelijk aan het huidige. Alleen de hoogte van het nieuwe scherm zal op het viaduct net zo hoog zijn als langs de weg op maaiveldhoogte en dat is een verbetering. Maar goed; dit is wat Rijkswaterstaat zal doen; als we additionele financieringsmiddelen kunnen vinden daarvoor kan er een langer scherm komen.

 

 

Op maandagavond 10 mei 2010 organiseerden we ook voor de inwoners van de kern Maartensdijk een informatieavond over de verbreding van de A27. De opkomst in de aula van het Groenhorstcollege was met zo’n 80 mensen een goed begin. Doel was met name ook de Maartensdijkers wakker te schudden en dat is denken we zeker gelukt; we hebben een aantal namen gekregen van mensen die vanuit Maartensdijk met ons mee willen doen om betere geluidsvoorzieningen te bewerkstelligen.

Op de avond werd er net als in maart in Groenekan en Hollandsche Rading uiteraard over geluid beperkende maatregelen gesproken: zowel de glazen overkapping die de gemeente De Bilt voorstaat als de mogelijkheid tot een verdiepte aanleg van de nieuwe weg werden uitgebreid toegelicht. Daarnaast werd de huidige stand van zaken besproken en werden de invloed van fijnstof en geluid op de volksgezondheid nader toegelicht.

Tijdens de discussie bleken er twijfels omtrent de haalbaarheid van verdiepte aanleg of glazen overkapping: is dat wel een reële optie in deze tijd van bezuinigen? SSGM van haar kant liet ook zien wat het minimum is waarnaar gestreefd wordt voor Maartensdijk: een in zuidwestelijke richting langer en op het viaduct hoger geluidsscherm. Als we daarvoor extra middelen kunnen vinden, is RWS bereid die extra lengte te realiseren. Honderd meter scherm van 4 meter hoog kost ongeveer € 250.000. Het huidige scherm is 650 meter lang en ook het nieuwe scherm dat er i.v.m. de verbreding door RWS zal worden geplaatst zal die lengte hebben. Voor verdubbeling van die lengte in zuidwestelijke richting zal dus ruim 1,6 miljoen extra nodig zijn. We blijven op de lokale politiek, die haar steun heeft toegezegd, druk uitoefenen om die extra middelen te vinden, uiteraard ook voor Groenekan en Hollandsche Rading.

 

 

Het voorjaar is weer aangebroken en dat betekent dat het Paracentrum Midden Nederland zijn activiteiten vanaf vliegveld Hilversum weer sterk heeft uitgebreid.

Het gevolg is dat de bewoners van de Gemeente De Bilt (en wijde omstreken), net als in het vorige seizoen, blootgesteld worden aan het doordringende geronk van de Cessna C182 waarmee de paraclub zijn leden naar de springkolom aan de Kooidijk bij Westbroek vervoert.

 

In het afgelopen jaar hebben we al gesproken over deze overlast met de paraclub, met de milieucommissie van het vliegveld en met de verantwoordelijke wethouder voor milieu van de gemeente De Bilt, maar zonder resultaat. Men erkent de overlast maar zegt niets te kunnen doen.

Inmiddels hebben wij zo’n 30 sympathisanten voor onze strijd hiertegen verworven en hen hebben we op 4 mei 2010 een brief aan het gemeentebestuur van De Bilt voorgelegd met het verzoek deze te dateren, van naam en adres te voorzien, uit te printen, te ondertekenen en naar het gemeentehuis te verzenden.

Wij bieden u ook hier de mogelijkheid om deze brief (in Word) op dezelfde wijze te personaliseren en in te sturen; hoe meer steun we hiervoor krijgen hoe meer kans er is dat er toch iets gaat gebeuren. De brief wordt ook gericht tot de fracties in de Biltse gemeenteraad.

 

In de Vierklank van 9 juni 2010 werd opnieuw aandacht besteed aan deze problematiek en werden de lezers ook opgeroepen om aan onze brievenactie mee te doen. Klik hier om dit artikel te lezen.

 

 

Op maandag 26 en dinsdag 27 april 2010 organiseerde Rijkswaterstaat (RWS) in samenwerking met de plaatselijke belangengroepen voorlichtingsbijeenkomsten voor de bewoners van Hollandsche Rading en Groenekan, die veel belangstellenden trokken.

Op die bijeenkomsten werd een tip van de sluier opgelicht over de verbredingsplannen: het talud van de A27 incl. de viaducten wordt verbreed om 2 x 3 rijstroken en een brede middenberm voor nog eens 2 rijstroken in de toekomst mogelijk te maken. Eventueel zou die middenberm ook gebruikt kunnen worden voor een vorm van openbaar vervoer. De geluidsmaatregelen zullen beperkt blijven tot datgene wat wettelijk onder de huidige wet geluidshinder vereist is. Dit komt in feite neer op vervanging van de huidige geluidsschermen, die wegens de verbreding afgebroken moeten worden. Alleen het scherm Groenekan west zal tot aan de parkeerplaats verlengd worden omdat er op die hoogte 7 huizen langs de Koningin Wilhelminaweg staan waaraan jaren geleden een zogenaamde “hogere waarde” is toegekend, waardoor maatregelen bij een reconstructie van de weg vereist zijn. Willen we meer geluidswering dan wat wettelijk vereist is dan zullen er alternatieve financieringsbronnen moeten worden gevonden; in dat geval is RWS bereid daaraan medewerking te verlenen.

Een eventueel scherm voor de Tolakkerweg in Hollandsche Rading blijft nog steeds onzeker ondanks eerdere toezeggingen en het feit dat deze met een lage prioriteit op een zogenaamde saneringslijst staat.

Een verdiepte aanleg van de weg behoort wat RWS betreft niet tot de mogelijkheden; nog even afgezien van de hoge kosten is de beschikbare breedte daarvoor ter hoogte van Groenekan en Hollandsche Rading onvoldoende, zeker ten tijde van de aanleg. Het verkeer moet wel doorgang kunnen vinden; de A27 3 jaar afsluiten is een illusie.

De zogenaamde MER over de voorgenomen verbreding zal eind mei of in september worden uitgebracht; aangezien men de inspraaktermijn van 6 weken niet in de zomervakantie wil laten vallen, is september de meeste waarschijnlijke datum.

 

 

De bijeenkomst in Groenekan over de gevolgen van de verbreding van de A27 op 11 maart 2010 mocht zich in een grote belangstelling verheugen. Zo’n 70 mensen waren aanwezig.

Op deze bijeenkomst werd er uiteraard over geluid beperkende maatregelen gesproken: zowel de glazen overkapping die de gemeente De Bilt voorstaat als de mogelijkheid tot een verdiepte aanleg van de nieuwe weg werden uitgebreid toegelicht. Daarnaast werd de huidige stand van zaken besproken en werden de invloed van fijnstof en geluid op de volksgezondheid nader toegelicht.

Tijdens de discussie bleek dat het idee van de verdiepte aanleg aangevuld met geluidsmaatregelen het meest tot de verbeelding sprak. De glazen overkapping is wellicht het meest milieuvriendelijk alternatief omdat het ook fijnstof tegenhoudt, maar men vreest dat het slecht in het landschap zal passen en men twijfelt ook aan de haalbaarheid gezien de hoge kosten. Een verdiepte aanleg zou kunnen, omdat de weg voor de verbreding toch helemaal op de schop moet en de meerkosten dan mee kunnen vallen, zeker als dat in combinatie met een verdieping van het spoor kan gebeuren omdat met de mogelijke intensivering van het treinverkeer door een nieuwe verbinding Utrecht – Almere gelijkvloerse spoorwegovergangen ongewenst zijn.

Overigens is het idee van de glazen overkapping inmiddels overgenomen door het BRU (samenwerkende gemeenten rond Utrecht) en wordt er nu gekeken naar de toepasbaarheid daarvan voor locaties langs de hele A27 van Hollandsche Rading tot Vianen. Een studie naar de mogelijkheden is in volle gang en zal nog voor het uitkomen van de milieu effect rapportage (MER) en ontwerp tracé besluit (OTR) van de verbreding beschikbaar komen.

Voor een verslag van deze bijeenkomst klik hier.

 

 

De politiek lijkt zich in verkiezingstijd meer te interesseren voor zaken die de burger raken, zoals de gevolgen van de verbreding van de A27.

Eerder al hebben alle Biltse partijen de milieuproblematiek van de A27 boven hun partijpolitiek uitgetild en uitgesproken dat zij hun geloofsgenoten op provinciaal en nationaal niveau zullen bewerken om de overlast effectief aan te pakken. Dat heeft in februari geresulteerd in de komst van een aantal 2de Kamerleden. D66 heeft Boris van der Ham naar hier gehaald om hem te doordringen van de ernst van de situatie. De PvdA haalt Hans Spekman en Stef Depla hier naar toe, de VVD brengt Halbe Zijlstra in stelling en de SP deed dat met Paulus Jansen. Alle partijen in de Biltse gemeenteraad scharen zich ook achter de onze pogingen om de verruiming van de geluid- en fijnstofnormen in de nieuwe ontwerpmilieuwet van tafel te halen.

 

 

Vanaf januari 2010 liggen er voorstellen voor nieuwe milieuwetgeving in de 2de kamer ter goedkeuring. Het goede in deze voorstellen is dat daarin voorzien wordt in reductie van de geluidsoverlast bij de toename van het autoverkeer. Dit gebeurt door het instellen van zogenaamde Geluid Productie Plafonds. Een groot nadeel is echter dat de normen, waarop deze plafonds gebaseerd gaan worden, opnieuw naar boven worden opgerekt. In de oude Wet Geluidshinder was sprake van 55 decibel als maximum geluidsbelasting voor woonhuizen. In de in 2007 geaccordeerde nieuwe wet is sprake van 60 dB en in de laatste voorstellen gaat men uit van maar liefst 65 dB als maximum. 3 dB meer betekent een verdubbeling van het geluid!

SSGM verbaast zich erover dat landelijke milieuorganisaties nog geen actie hiertegen hebben ondernomen en probeert deze instanties nu wakker te schudden. Tevens zijn we aan het lobbyen naar Kamerleden waarmee we in het verleden ook al contacten hebben gehad over de toenmalige nieuwe Wet Geluidhinder, die helaas uiteindelijk in 2006 toch werd goedgekeurd en per 1 januari 2007 van kracht is geworden. Inmiddels hebben we begin maart ook een brief geschreven aan de 2de kamer met het verzoek nog eens goed naar de nadelige gevolgen van deze voorstellen te kijken.

 

 

Op maandagavond 30 november 2009 hebben wij mede namens de andere bewonersgroepen langs de A27 tussen Utrecht Noord en Eemnes ingesproken bij de commissie Milieu, Mobiliteit en Economie van Provinciale Staten Utrecht. Wij hebben daar de ondersteuning van de Provincie gevraagd voor ons streven naar beperking van de overlast voor de omwonenden. De gemeente De Bilt heeft zich bij monde van wethouder Ditewig achter ons geschaard. De tekst van de inspraak kunt u hier lezen.

Naast SSGM is er op deze avond ingesproken door De vrienden van Amelisweerd, NMU / de kracht van Utrecht en de 5 groepen die samenwerken in de Ring van Utrecht. De toonzetting van de andere insprekers was duidelijk anders dan die zoals verwoord door de SSGM. Daar waar de andere groepen pleiten tegen extra asfalt, pleiten de bewonersgroepen langs de A27 ervoor om, indien er wordt besloten de A27 te verbreden, dan in ieder geval te zorgen voor afdoende maatregelen ten behoeve van geluid, licht en luchtkwaliteit.

 

Er waren relatief veel vragen op onze inspraaknota vanuit de statenleden, vooral gericht op de mate van overlast, met name wat betreft de geluidsbelasting en de voorgestelde oplossing in de vorm van een overkapping. Voor een samenvatting van deze vragen: klik hier.

Al met al waren wij tevreden over de aandacht die we kregen, maar concrete toezeggingen kwamen er natuurlijk niet en dat was ook niet te verwachten. Afgesproken is dat we de statenleden zullen uitnodigen voor een bezoek aan onze kernen om de overlast met eigen oren te kunnen ervaren.

 

 

Op donderdagavond 19 november 2009 hebben wij, mede namens een aantal andere bewonersorganisaties, ingesproken voorafgaande aan de commissiebijeenkomst Burger en Bestuur van de gemeente De Bilt. Tijdens de inspraak, aangehoord door raadsleden, burgemeester Gerritsen en wethouder Ditewig, hebben wij ondersteuning door de gemeente gevraagd om tot een cofinanciering vanuit Provincie en/of BRU (Bestuur Regio Utrecht) te komen om de gewenste geluidsreductie tot 55 dB(A) mogelijk te maken. Die 55 dB(A) is gebaseerd op een motie die in november 2000 is aangenomen door de gemeenteraad van de toenmalige gemeente Maartensdijk. Naast SSGM maakte ook de Spoorlaangroep Hollandsche Rading gebruik van het inspraakrecht. Wethouder Ditewig reageerde door te stellen dat er inmiddels al contacten waren gelegd met Provincie en BRU en dat het gemeentebestuur ons streven ten volle ondersteunt. Klik hier voor de tekst van onze inspraaknotitie.

 

Op dinsdagmiddag 17 november 2009 waren we te gast bij de heer Timmermans van Rijkswaterstaat (RWS) Utrecht. Met hem spraken we over ons gedeelte van de A27. In feite gaat men al uit van verbreding van de weg tot 2 x 3 rijstroken met de mogelijkheid daar nog 2 rijstroken bij te leggen; een aanzienlijke verbreding dus. Een en ander betekent waarschijnlijk verplaatsing van de huidige geluidsschermen. Voor wat betreft de recente motie van de gemeenteraad van De Bilt over overkapping van de snelweg liet hij ons weten dat RWS daar beslist geen geld voor beschikbaar heeft, maar dat zij een dergelijke oplossing ook niet tegen zal houden als daarvoor elders financiering gevonden kan worden. Hij waarschuwde ons wel voor het zogenaamde tunnelbesluit voor tunnels langer dan 250 meter; dan gelden stringente veiligheidsvoorschriften, die zeer kostbaar blijken te zijn. RWS zal voor wat betreft het tegengaan van geluidshinder alleen dat doen waartoe zij conform de wet verplicht is. Het geluidsscherm bij Maartensdijk, nu eigendom van de gemeente De Bilt, zal bij de bepaling van de huidige geluidsbelasting meegenomen worden in de berekeningen. Bij toename van het geluid van meer dan 1,5 dB(A) t.o.v. de huidige situatie moet RWS maatregelen nemen, hetgeen betekent dat indien het scherm Maartensdijk moet wijken voor de verbreding, er andere maatregelen genomen moeten worden. Welke dat zijn werd in het midden gelaten.

 

Op maandagavond 16 november gaven wij acte de préséance tijdens het bezoek van het college van Burgemeester en Wethouders aan het dorp Maartensdijk. Wij hadden daartoe een notitie in het kader van knelpunten, wensen en suggesties gemaakt die we op die bijeenkomst ook kort met burgemeester Gerritsen hebben kunnen bespreken. U kunt deze notitie hier lezen.

 

 

Op woensdag 11 november 2009 organiseerde SSGM een bijeenkomst met leden van de gemeenteraad van De Bilt. Op deze bijeenkomst, die een besloten karakter had, waren ook vertegenwoordigers van enkele andere organisaties uit Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading uitgenodigd. Tijdens deze avond hebben wij geprobeerd de 8 aanwezige raadsleden van VVD, D66, SP, GL/PvdA, Christenunie en SGP te doordringen van de overlast die de A27 nu veroorzaakt en na de geplande verbreding zal veroorzaken voor de omwonenden, in de hoop hen te bewegen bij landelijke overheid, provincie en BRU te pleiten voor gepaste maatregelen langs ons deel van de A27. Het leek erop dat de raadsleden zeker achter ons streven voor een goede geluidswering langs de A27 staan. Zij zullen onze zaak binnen de gemeenteraad en bij het college van B&W bepleiten. Ook gaven zij ons een aantal tips zoals inspreken bij de commissie Burger en Bestuur die op 19 november vergadert en inspreken bij de Provincie tijdens een Statenvergadering eind deze maand.

Voor het verslag van dit gesprek met de raadsleden klik hier.

 

De dag ervoor, op dinsdag 10 november, brachten een verontruste bewoner van Groenekan tezamen met de secretaris van de Dorpsraad en de voorzitter van SSGM een bezoek aan Rijkswaterstaat Utrecht, om antwoorden te krijgen op vragen die er leven. Frank Klok van de dorpsraad Groenekan maakte daarvan een verslag: klik hier.

 

 

Op 14 oktober 2009 heeft de voorzitter van SSGM de vergadering van de milieucommissie van het Vliegveld Hilversum bijgewoond. Daar bleek dat onze brieven aan de commissie over de overlast van de parachutistenvluchten veel aandacht hebben gekregen. Men zoekt de oplossing echter in het verhogen van de springhoogte tot 12.000 voet (nu 6.000 voet) waardoor een geluidsarmer toestel kan worden ingezet. Wij vrezen echter dat we hiermee aan het lijntje worden gehouden, want informatie uit betrouwbare bron binnen RWS leert ons dat een dergelijk verzoek door de luchtverkeersleiding Nederland niet gehonoreerd zal worden in verband met de veiligheid rond Schiphol.

Op dit moment wordt door het gemeentebestuur van de Bilt bekeken of er een mogelijkheid bestaat het afspringgebied aan de Kooidijk bij Westbroek te sluiten.

 

 

In oktober 2009 heeft Rijkswaterstaat verontruste bewoners in Hollandsche Rading en Groenekan tijdens enkele bijeenkomsten een blik gegund in de mogelijke tracé aanpassingen van de A27. Met name in de Spoorlaan in Hollandsche Rading was commotie ontstaan daarover door berichten dat er mogelijk onteigend en gesloopt zou moeten gaan worden. Dit blijkt zelfs bij 2 x 4 rijstroken niet het geval te zijn, maar wel zal de geluidswal daar 5 – 10 meter verschoven worden en nog dichter bij de woningen komen te staan.

Bewoners van de Spoorlaan hebben zich inmiddels georganiseerd om de ontwikkelingen goed te kunnen blijven volgen en waar nodig tegengas te geven. Zij hebben inmiddels een website, die we hebben opgenomen op onze link pagina; http://wp.digischool.nl/hr/

 

 

De gemeente De Bilt heeft eind juli 2009 een concept Geluidsnota voor de gemeente opgesteld voor de periode 2009-2015. Deze omvangrijke nota geeft een goed beeld van de huidige situatie en er staan beleidsvoornemens en uitgangspunten in. Op zich juichen wij zo’n nota toe maar we hebben ook enkele kritische kanttekeningen die we aan de gemeente hebben kenbaar gemaakt. Klik hier voor ons commentaar.