SSGM Nieuwsbrief

Informatiebulletin van de Stichting Stop Geluidhinder Maartensdijk - nr. 8  juli 2005

 


VAN DE VOORZITTER

 

Bij alle commotie rond de plusstrook langs de A27 en de steeds alarmerender worden berichten over de schadelijke gevolgen van fijn stof, zouden we bijna vergeten dat de reparatie van de slecht onderhouden schermen bij Hollandsche Rading - waarvoor SSGM zo lang heeft gestreden - inmiddels in volle gang is. Voor de zomervakantie wordt een reparatie uitgevoerd van de constructie van het geluidsscherm; na de vakantie zal de beplanting worden aangebracht. De reparatie is overigens veel duurder dan aanvankelijk gedacht. Dat komt doordat werkzaamheden voor een deel met de hand moeten worden verricht. Het blijft een trieste zaak dat de gemeente De Bilt voor de kosten moet opdraaien, terwijl de eigenaar van de schermen, Rijkswaterstaat, weigert te betalen. Wij blijven het jammer vinden dat men in De Bilt de zaak niet voor de rechter heeft willen uitvechten. Er was beslist een goede kans op succes geweest.

Hoe dan ook: wij danken de milieuambtenaren van de gemeente De Bilt, met name Eline van Wel, voor hun inzet!        

                     

Frits Jansen

 

 

PLUSSTROOK A27: DE STRIJD GAAT DOOR

 

De aanleg van de plusstrook langs de A27 is voorlopig van de baan - u heeft er ongetwijfeld over gelezen of gehoord. De Raad van State (RvS) heeft op 14 april bepaald dat de aanleg niet door mag gaan. Volgens de RvS heeft de verbreding van de A27 schadelijke milieugevolgen en wordt er gezondigd tegen Europese regels.

SSGM, die deze zaak samen met anderen aanhangig maakte bij de RvS, is natuurlijk blij met dit besluit. Maar voor tevreden achteroverleunen is zeker nog geen reden. Rijkswaterstaat (RWS) zet de strijd namelijk stug voort. En krijgt daarbij steun van het kabinet-Balkenende. Dit komt binnenkort met een Ontwerpbesluit Luchtkwaliteit. Hierin worden milieunormen 'opgerekt', onder meer door toe te staan dat op sommige plekken (bijvoorbeeld rondwegen die stadscentra ontlasten) meer uitstoot van fijn stof mag plaatsvinden dan elders. Als het ontwerpbesluit er ligt, zal Rijkswaterstaat met zijn wegverbredingsplannen opnieuw naar de RvS stappen.

Opvallend is in dit verband dat RWS niet van zins is te wachten op de resultaten van een onderzoek van het Rijksinstituut voor Milieuhygiëne naar de gevolgen voor de gezondheid van nog gevaarlijker stofdeeltjes, het zogenaamde fijn stof 2,5 en kleiner.

 

Het is deze onbuigzame houding van RWS die ons al een tijd een doorn in het oog is. Vandaar dat SSGM het initiatief heeft genomen tot een gesprek met RWS afdeling Utrecht over creatieve manieren bedenken om de komen tot oplossingen voor de milieu- en geluidsoverlastproblemen rond de A27. Centraal moest hierbij staan de bereidheid om de maximumsnelheid op bepaalde punten te verlagen naar 80 km en geluidsbeperkende maatregelen, zoals geluidsschermen en dubbellaags ZOAB.

In een gesprek tussen SSGM en Rijkswaterstaat op 20 juni jl. maakte RWS duidelijk dat minister Peijs op dit moment niet meer dan vijf 80 km-zones wil; dat dubbellaags ZOAB 'binnen de verantwoordelijkheid' van RWS ligt, maar dat er geen geld is voor aanleg en onderhoud; dat RWS binnen de Wet Geluidhinder geen eigen beleid kan voeren op het gebied van geluidsschermen. SSGM bestreed dit laatste punt en betoogde dat RWS Noord-Holland na druk van gemeenten in het Gooi langs de A1 wel degelijk aanvullende maatregelen (kosten: 5 miljoen euro) heeft genomen. RWS Utrecht zei dit punt nader te zullen onderzoeken.

 

 

KABINET PAKT LUCHTVERVUILING OP JURIDISCHE MANIER AAN

 

Het kabinet-Balkenende heeft een offensief geopend om alsnog de verbreding van snelwegen, die in veel gevallen door de Raad van State is geblokkeerd, mogelijk te maken. Dat doet men door de belasting voor het milieu terug te brengen. Er is sprake van een subsidie voor het gebruik van roetfilters in dieselauto's. En men wil maximumsnelheid terugbrengen naar 80 km op bepaalde baanvakken, waaronder de A12 ten zuiden van Utrecht (per 1 september a.s.) en de ring Utrecht (1 januari 2007). Buiten schot blijft de A27 tussen Utrecht en Hilversum, ondanks het feit (SSGM heeft hier talloze malen op gewezen) dat er op drie plekken in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading scholen en woningen direct langs de snelweg en dus in de gevarenzone liggen.

Het kabinet pakt de milieuoverlast ook op kunstmatige manier aan. Elders in deze nieuwsbrief kunt u lezen dat de normen voor uitstoot van fijn stof zullen worden aangepast. Andere pijl op de boog van milieustaatssecretaris Van Geel is een nieuw ontwerp van de Wet Geluidhinder. Gevolg van deze wet, die nog in de Tweede Kamer moet worden behandeld, is dat men de grens die wordt gehanteerd voor geluidsoverlast, gaat optrekken van 50 naar 60 dB(A). Dus: pas als de geluidbelasting hoger ligt dan 60 dB(A), moet de overheid maatregelen nemen. Door deze 'truc' van het kabinet wordt de geluidsoverlast in Nederland in één klap een stuk minder. Niet omdat er minder geluid wordt geproduceerd, maar omdat er op papier minder overlast is. Bovendien komt een groter deel van de uitvoering van deze wet bij de gemeenten te liggen, die over onvoldoende bemanning en budget beschikken.

De Nationale Stichting Geluidhinder (NSG) voert op dit moment actie tegen deze kabinetsplannen. SSGM heeft zich hier bij aangesloten.

 

 

WONINGBOUW VLIEGVELD HILVERSUM: MINISTER MOET KNOOP DOORHAKKEN

 

Wij hebben meerdere malen bericht over de nieuwbouwplannen van de gemeente Wijdemeren op het terrein van vliegveld Hilversum. Plannen die een draaiing van vliegroutes tot gevolg hebben en aldus gevaar betekenen voor het stiltegebied Westbroek.Inmiddels heeft de provincie Utrecht zich aangesloten bij de afwijzing van de plannen door de gemeente De Bilt. Daarmee is een meerderheid van de Commissie milieuhygiëne, een belangrijk adviescollege van de provincie Noord-Holland, tegen. En een aanvankelijke voorstander, de gemeente Hilversum, bezint zich op zijn standpunt nu een groep bewoners ferm actie voert omdat gedraaide vliegroutes overlast gaan betekenen voor 250 woningen aan de zuidkant van de stad.

De verantwoordelijke gedeputeerde van Noord Holland wil de nieuwe wijk echter per se realiseren. Daarmee is een patstelling ontstaan. En de minister van VROM zal de knoop moeten doorhakken.

 

OPROEP

Vliegveld Hilversum veroorzaakt regelmatig overlast, zo horen wij van meerdere kanten.

SSGM stelt nadrukkelijk dat hieraan alleen dan iets gedaan kan worden als u uw klachten over toestellen die te laag of buiten de toegestane routes vliegen, doorgeeft aan de milieuklachtenlijn van het luchtvaartterrein Hilversum, telefoon: 035-5771693.

 

 

schiphol - wanneer gaat ER IETS VERANDEREN?

 

En hoe zit het met de dreigende overlast van Schiphol waarvoor SSGM al langer waarschuwt?

Al in 2001 meldden wij dat Luchtverkeersleiding Nederland het luchtruim boven het militaire vliegveld Soesterberg wilde gebruiken voor dalend verkeer. Bij nader inzien bleek het te gaan om een plan om vanaf januari 2004 dalend verkeer vanuit Lelystad langs twee parallelle routes over ons gebied in zuidelijke richting te voeren. Deze vliegtuigen zouden dan ten zuiden van de stad Utrecht een bocht in westelijke richting maken om uiteindelijk te landen op Schiphol.

Toen de situatie niet veranderde (vliegtuigen die overkwamen vlogen, stijgend, in oostelijke richting), meldde LVNL in juli 2004 dat het nieuwe systeem vanwege de problematiek van de vijfde baan op Schiphol nog niet in werking was getreden.

Dus: nog maar eens gevraagd hoe de zaken er nu voorstaan. Welnu, het nieuwe systeem is inmiddels in werking getreden, aldus woordvoerder Wenting van LVNL, alleen blijft de hoeveelheid dalend verkeer boven onze regio voorlopig nog beperkt. 'Gezien echter de toename van het verkeer van en naar Schiphol die zich in 2004 begon af te tekenen, is er een toegenomen kans van landend verkeer boven uw omgeving. Dit verkeer heeft echter als gevolg van de dalingsprofielen meestal een beperkte geluidbelasting.' Woordvoerder Wenting stelt verder dat 'er voor luchtverkeer tussen Rotterdam Airport en Lelystad routes worden ontwikkeld die door het voormalige luchtruim Soesterberg voeren'. Zij benadrukt dat er geen plannen zijn om in de toekomst een wachtgebied boven Utrecht in te richten. Dit als antwoord op 'de vragen die LVNL nog steeds krijgt vanuit de provincie Utrecht'.

Het Utrechts Nieuwsblad van 20 juni bracht een uitgebreid artikel over de kwestie-Schiphol. Hierin staat onder meer dat de provincie Utrecht mogelijk een meetsysteem krijgt voor vliegtuiglawaai. Zie de website van de krant: www.un.nl

Uw klachten over vliegtuiglawaai van Schiphol kunt u kwijt bij het CROS: 020 - 601 5555. Of: www.crosinfo.nl

 

 

BLIJF ONS STEUNEN!

 

SSGM heeft uw steun hard nodig. Blijf ons steunen en/of draag een nieuwe donateur aan.

Ons adres: Copijnlaan 49, 3737 AV Groenekan. Mail:  fhcjansen@planet.nl 

Banknummer: 30.83.65.003