SSGM Nieuwsbrief - Nr. 7 DECEMBER 2004

 

 

Rectificatie

 

In Nieuwsbrief nr. 6 meldden wij dat wethouder IJssennagger van verkeer gezegd zou hebben voorstander te zijn van het verbreden van provinciale wegen in de kernen van de voormalige gemeente Maartensdijk, als de verkeersdruk door de bouwplannen rond het vliegveld Hilversum sterk zou stijgen. Dat is onjuist. De wethouder sprak niet over het verbreden van wegen. Wel stelde hij, in een gesprek met SSGM-voorzitter F. Jansen, voorstander te zijn van maatregelen die de doorstroming van het verkeer bevorderen.

 

Van de voorzitter

 

SSGM heeft aan het einde van 2004 weinig goeds te melden, laat ik dat maar meteen eerlijk zeggen. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat (in casu haar uitvoeringsorganisatie Rijkswaterstaat) zet er vol op in langs diverse snelwegen plusstroken aan te leggen zonder de vereiste milieumaatregelen te treffen. Tal van gemeenten verzetten zich hiertegen, soms met redelijk succes. Rijkswaterstaat heeft in een aantal gevallen bakzeil gehaald. Bij Ter Schuur (A1) bijvoorbeeld moet RWS tegen haar zin de maximumsnelheid verlagen naar 80 kilometer, om geluidsoverlast en uitstoot van fijn stof te verminderen. Bij Vugt (A2) moet RWS nader onderzoek verrichten, alvorens verder te kunnen gaan met de aanleg van de plusstrook. En de gemeente Zeist (A28) wist af te dwingen dat er eerst een Milieu Effect Rapportage komt.

Dat zijn op zichzelf positieve ontwikkelingen. Verzet tegen de plannen van het ministerie blijkt mogelijk. Maar er is ook een keerzijde. RWS leert snel van haar fouten en onzorgvuldigheden, leiden wij af uit allerlei signalen. En daar zullen wij in januari last van gaan krijgen. Dan wordt het beroep behandeld dat SSGM, samen met anderen, heeft aangespannen bij de Raad van State tegen de plusstrookplannen rond de A27. Wij hebben sterk de indruk dat RWS tot de tanden gewapend (en voorzien van nieuwe onderzoeksgegevens) ter zitting zal verschijnen. Het is maar de vraag hoe ver wij dan met onze argumenten zullen komen. Maar het spreekt vanzelf dat wij ons tot het uiterste zullen verdedigen!

De Raad van State zal binnen zes tot acht weken uitspraak doen. Het is dan waarschijnlijk maart. SSGM zal u dan in nieuwsbrief nr. 8 inlichten over de stand van zaken.

Voor dit moment wenst SSGM u, ondanks alles, een voorspoedig, rustig en als het kan geluidsarm 2005 toe!

 
Frits Jansen

 

 
Plusstrook A27: SSGM naar Raad van State

 

Op 24 januari 2005 behandelt de Raad van State het beroep van SSGM en de gemeente De Bilt tegen de plannen van Rijkswaterstaat (RWS) voor de aanleg van een plusstrook langs de A27 op het traject Utrecht richting Eemnes.

SSGM zal daarbij met name hameren op twee punten: het ontbreken in genoemde plannen van geluidwerende maatregelen, en het onvoldoende rekening houden met de problematiek van het fijn stof. Hierbij zal duidelijk worden gesteld dat RWS onjuiste gegevens heeft aangevoerd.

SSGM en gemeente De Bilt worden tijdens deze procedure overigens gesteund door Groenekans Landschap, de Bewoners-vereniging Copijnlaan en omgeving uit Groenekan, Natuur & Milieu Utrecht en twee bewonersverengingen uit Eemnes.

In onze Nieuwsbrief nr. 6 kondigden wij al aan een gang naar de Raad van State te ondernemen als RWS in zijn plusstrook-plannen onvoldoende milieumaatregelen zou opnemen. Belangrijkste punt is dat SSGM vindt dat de motie-Eversdijk moet worden uitgevoerd. Deze motie, waarachter zowel parlement als minister Peijs van Verkeer & Waterstaat zich geschaard hebben, vraagt om geluidwerende maatregelen bij verbreding van wegen. Zoals het gebruik van geluidarm asfalt en het aanpassen van woningen.

SSGM heeft in brieven aan Eerste en Tweede Kamer en aan minister Peijs  nogmaals gevraagd toe te zien op uitvoering van de motie. De minister heeft geantwoord dat zij de motie juist uitvoert. SSGM zal tijdens de zitting bij de Raad van State aanvoeren dat Peijs de motie niet conform de interpretatie van de Eerste Kamer uitvoert.

De Raad van State zal naar verwachting binnen zes tot acht weken uitspraak doen. Als die uitspraak negatief uitvalt, overweegt SSGM een proefproces aan te spannen tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. In Nieuwsbrief nr. 6 is gemeld dat brieven over deze kwestie bij omwonenden langs de A27 in de bus zouden worden gestopt. Wij hebben besloten daarmee te wachten totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan.

 

 

'Samen optrekken met gemeente De Bilt'

 

SSGM zal binnenkort opnieuw met de gemeente De Bilt gaan praten over samenwerking in de toekomst. Inzet van dat gesprek is onze opvatting dat het de moeite loont als actiegroepen en belangenverenigingen aan de ene, en de gemeente aan de andere kant, de handen in elkaar slaan en samen optrekken.

SSGM baseert zich daarbij onder meer op ontwikkelingen elders in het Gooi. Langs de A1 leidde gezamenlijk optreden van actiegroepen en vijf gemeentebesturen (waaronder die van Hilversum en Bussum) ertoe dat Rijkswaterstaat een bedrag vijf miljoen euro ter beschikking stelde voor het ophogen van geluidswallen.

In De Bilt is het de afgelopen tijd helaas niet gekomen tot fundamentele samenwerking tussen gemeente en SSGM versus Rijkswaterstaat. Het college van B&W heeft zich bijvoorbeeld op het standpunt gesteld dat tussentijds actievoeren in de richting van het ministerie van V&W over de geplande plusstrook geen zin had. Men wilde wachten op de definitieve plannen om daarna eventueel bezwaar aan te tekenen bij de Raad van State. Hetgeen ook gebeurd is.

Ander voorbeeld is het terugbrengen van de maximumsnelheid op de A27 van 100/120 naar 80 kilometer. Op tal van plaatsen in Nederland is gebleken dat zo'n maatregel aan de ene kant de doorstroming van het verkeer bevordert en anderzijds de geluid- en milieubelasting verlaagt. Toch heeft B&W zich nog niet voor zo'n maatregel uitgesproken.

SSGM is van mening dat een proactief beleid vruchtbaar kan zijn en wil B&W binnenkort voor dat standpunt zien te winnen. Dit past binnen het beleid van de ‘open luiken’ van bemiddelaar Rein Munniksma, die onder meer stelt dat de gemeente samenwerking moet zoeken met burgers.

 

Woningbouw bij vliegveld Hilversum nog niet zeker

 

Er is nog geen beslissing genomen over de plannen van de gemeente Wijdemeren om een nieuwe wijk aan te leggen ten oosten van vliegveld Hilversum. In de ‘Commissie milieuhygiëne van het luchtvaartterrein Hilversum’, die een beslissende stem heeft over de bouwplannen, staakten de stemmen onlangs. De provincie Utrecht onthield zich van stemming, gaf echter wel aan dat de bouwplannen van Wijdemeren in strijd zijn met (de rode contouren in) het streekplan van de provincie Utrecht. Binnenkort komt de provincie met een standpunt. SSGM is tegen de bouwplannen omdat zij een aanpassing van het banenstelsel en start- en landingsroutes nodig maken die het stiltegbied Westbroek bedreigt. Bovendien zal door de nieuwe wijk (minimaal 500 woningen) extra druk ontstaan op, onder meer, de Tolakkerweg. Ook de gemeente De Bilt stemde tijdens de vergadering van de Commissie milieuhygiëne tegen, bij monde van wethouder Haak van milieu.