SSGM Nieuwsbrief - Nr. 6 JULI 2004

 

 

Van de voorzitter

 

SSGM uitte in Nieuwsbrief nr.5 zijn bezorgdheid over de crisis in de gemeenteraad van De Bilt. Nu er een nieuw college zit, zijn die zorgen niet verminderd. De eerste contacten met wethouder Haak (SGP) van milieu waren weliswaar redelijk positief, maar waar in het vorige college de milieuwethouder (Dekker) inzake A27 en plusstrook het voortouw nam, lijken we nu vooral te maken te krijgen met de wethouder van verkeer, IJssennagger (VVD). En deze wekt de indruk niet bijzonder geďnteresseerd te zijn in het lot van Biltenaren die langs de A27 wonen. De verkeerscongestie van de Soestdijkseweg Noord wordt belangrijker gevonden dan de dreigende overlast (geluidhinder, uitstoot van fijn stof) van de geplande A27-plusstrook. En zo wordt bij de burgers in Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk het gevoel steeds sterker dat ze in een uithoek van De Bilt wonen.

IJssennagger blijkt er verder ouderwetse vooroordelen op na te houden. ‘U bent tegen de spitsstrook’, zei hij tijdens het kennismakingsgesprek met een SSGM-delegatie. Nee, meneer IJssennagger, dat zijn wij niet. Nooit geweest ook. Wij vinden alleen dat de overheid oog moet hebben voor de gezondheid van zijn burgers bij de aanleg van snelwegen en plusstroken. En dat geldt ook voor gemeente De Bilt.

 

Frits Jansen

 

Inspraak plusstrook A27 in laatste fase

 

De tweede fase van de inspraakprocedure rond de aanleg van de plusstrook langs de oostzijde van de A27 heeft in totaal 260 reacties opgeleverd. Burgers, belangenverenigingen en de gemeente De Bilt maakten bezwaar tegen het ontbreken van milieumaatregelen in de plannen van Rijkswaterstaat (RWS). Milieumaatregelen waaraan parlement (Eerste Kamer) čn minister Peijs van Verkeer en Waterstaat zich overigens gecommitteerd hebben toen zij de zogenaamde motie-Eversdijk omarmden. Deze vraagt om geluidwerende maatregelen bij verbreding van wegen, zoals het gebruik van geluidarm asfalt en het aanpassen van woningen.

In de eerste week van augustus publiceert RWS het Wegaanpassingsbesluit (WAB) en het Ontwerp Uitvoeringsbesluit. Als daarin onvoldoende milieumaatregelen staan, zal SSGM binnen zes weken naar de Raad van State stappen.

SSGM heeft Eerste en Tweede Kamer nogmaals per brief gevraagd ervoor te zorgen dat de motie-Eversdijk ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Deze brief is ook aan minister Peijs van V&W gestuurd.

Elders in het Gooi weigeren gemeenten met een vergelijkbare plusstrook-problematiek samenwerking met RWS als er geen voorzieningen komen. De gemeente De Bilt wil op dit moment helemaal geen actie. ‘Dat past ons niet. U bent een actiegroep. Dat moet ú doen. Wij gaan niet over tot buitenparlementaire actie, wij kiezen voor de koninklijke weg’, aldus wethouder IJssennagger, die zegt eerst de argumenten van RWS af te willen wachten alvorens eventueel de gang naar de Raad van State te maken.

De gemeente De Bilt weigert verder geld vrij te maken voor metingen die door SSGM zijn bepleit en die (eventueel later in de richting van de Raad van State) de ernst van de geluidhinder en de omvang van de uitstoot van het uiterst gevaarlijke fijn stof langs de A27 kunnen onderbouwen.

IJssennagger keert zich nadrukkelijk tegen de verlaging van de maximumsnelheid tot 80 kilometer per uur waarom SSGM vraagt. Hij wil juist verhoging tot 120 kilometer. En het fijne stof dan? IJssennagger: ‘Daar moeten we mee leren leven.’

 

Steeds meer gemeenten voor limiet van 80

 

Steeds meer gemeenten zijn voor een maximumsnelheid van 80 kilometer per uur op ‘hun’ snelwegen. Dat meldde het Algemeen Dagblad onlangs. Volgens de krant ‘willen ze daarmee iets doen tegen de geluidsoverlast en vooral tegen de vervuiling van de lucht in de directe omgeving van de snelwegen’. Als positief voorbeeld geldt de A13 bij Overschie, waar een limiet van 80 sinds mei 2002 geleid heeft tot een halvering van het lawaai en een reductie van de luchtvervuiling met 10 procent.

 

‘Spitsstroken lossen niets op’

 

Juist op het moment dat de aanleg van tal van spitsstroken wordt voorbereid, duiken berichten op dat het effect van dit vermeende wondermiddel wellicht kleiner is dan velen denken. De Verkeers Informatiedienst (VID) meldt dat de filedrukte op de A2 richting Utrecht zich op hetzelfde niveau bevindt als
vóór de aanleg van de spitsstrook. In de richting Den Bosch is het vereersaanbod zelfs toegenomen. Volgens de VID is het effect van de spitsstroken volledig verdwenen. ‘Als de situatie bij Everdingen representatief is voor heel Nederland doet dit vrezen voor de effecten van de spitsstroken die op veel andere plaatsen in Nederland worden aangelegd’, aldus een woordvoerder. De VID denkt dat de aanvankelijke verbetering van de filesituatie er voor zorgt dat mensen hun reisgedrag aanpassen. ‘Ze kiezen nu bijvoorbeeld wčl voor de auto of veranderen hun vertrekmoment, waardoor de gunstige effecten van de spitsstroken verdwijnen.’

 

Reparatie geluidswallen start na de zomer

 

Op 5 juli j.l. gingen de twee geluidswallen in Hollandsche Rading officieel over in handen van Rijkswaterstaat. Meer dan een jaar bestond er een patstelling tussen de gemeente De Bilt en RWS over het eigendom en de bijbehorende reparatieplicht van de schermen. Burgemeester Tschernoff heeft de onderhandelingen zelf uit het slop gehaald, meldde hij na de ceremonie, waarbij hij SSGM lof toezwaaide voor zijn niet aflatende inzet voor reparatie van de wallen.

Het is de bedoeling dat de herstelwerkzaamheden direct na de zomer plaatsvinden.

 

Proefprocedure in voorbereiding

 

Half augustus krijgen 260 ŕ 270 bewoners langs de A27 in de kernen Hollandsche Rading, Groenekan en Maartensdijk een brief van SSGM in de bus. Hierin worden zij gepolst of ze mee willen doen aan een proefprocedure tegen Verkeer en Waterstaat. Als alle andere acties mislukken (als de motie-Eversdijk niet wordt uitgevoerd en als RWS door de Raad van Sate niet wordt gedwongen tot wijziging van het beleid) zou een proefproces tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat kunnen worden gevoerd om alsnog uitvoering van de motie af te dwingen of een schadevergoeding los te krijgen.

 

Toename vliegverkeer blijft vooralsnog uit

 

Met de extra belasting van het luchtruim boven onze regio, zoals aangekondigd in Nieuwsbrief nr.5, is het tot nu toe meegevallen.

Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) meldde vorig najaar ‘op korte termijn’ gebruik te gaan maken van een nieuw routestelsel naar en van Schiphol. Als gevolg daarvan zou het voormalige militaire luchtruim Soesterberg – opengesteld op 1 november 2003 – bij harde wind uit noordelijke richtingen intensief op twee parallelle routes gebruikt worden voor dalend vliegverkeer in de richting van Schiphol. En daar zou parallel op twee banen tegelijk geland gaan worden, te weten de Aalsmeerbaan en de Zwanenburgbaan

LVNL stelt desgevraagd dat het verkeer in het gebied ten zuiden van Hilversum ‘beperkt ‘ is gebleven. ‘Dit is het gevolg van een geringer aanbod van verkeer dan aanvankelijk was voorzien’, aldus woordvoerder M. Wenting. Daar komt bij dat de ‘invoerfout’ die voor zoveel commotie heeft gezorgd rond de Polderbaan, LVNL gedwongen heeft tot een ander gebruik van het banenstelsel van Schiphol. Als gevolg daarvan wordt parallel baangebruik minder toegepast dan bedoeld. En door genoemde rekenfout zal het luchtruim in onze regio voorlopig dus minder intensief gebruikt worden dan LVNL eerst wilde.

Overigens loopt er nog steeds een procedure van de provincie Utrecht en een aantal gemeenten tegen het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Binnen enkele weken zal de rechter bepalen of de bezwaren van provincie en gemeenten tegen openstelling van het luchtruim Soesterberg ‘ontvankelijk’ zijn. Als hij daarop ‘ja’ zegt, zal V&W  inhoudelijk moeten reageren op de bezwaren van Utrecht cs. Tot nu toe weigerde het ministerie dat.

 

De Bilt niet tegen plannen rond vliegveld Hilversum

 

De Biltse wethouder van verkeer, IJssennagger, is niet van plan bezwaar te maken tegen het plan van de gemeente Loosdrecht om een nieuwe wijk aan te leggen ten oosten van het vliegveld Hilversum.

Een compleet nieuwe wijk (500 woningen) heeft aanzienlijke gevolgen voor het milieu. Op de eerste plaats zullen starts en landingen in noord-zuidrichting plaatsvinden en dus het stiltegebied van Westbroek treffen. Ten tweede ontstaat extra verkeersaanbod (nog versterkt door verkeersbelemmerende maatregelen bij de Diependaalselaan in Hilversum), dat onder meer de Tolakkerweg verder belast.

Voormalig milieuwethouder Dekker was mordicus tegen de nieuwe wijk in Loosdrecht, terwijl zijn opvolger Haak ‘nog wil studeren’ op de zaak. Haar collega IJssennagger stelt onomwonden er geen problemen mee te hebben. Volgen hem moeten de provinciale wegen verbreed worden zodat ze meer capaciteit krijgen en de snelheid omhoog kan.