SSGM Nieuwsbrief - Nr. 5 DECEMBER 2003

 

 

Zorgen vanwege crisis De Bilt

 

De SSGM maakt zich ernstige zorgen over de politieke crisis die is ontstaan in De Bilt na de val van het college. Op milieugebied, meer specifiek als het gaat om geluidhinder, zal de politieke besluitvorming lange tijd op een laag pitje komen te staan, zo vrezen wij. En dat terwijl een hele reeks van urgente zaken speelt:

Met wethouder Dekker van milieu onderhield de SSGM intensieve contacten. Het zal tijd vragen voordat met zijn opvolger, die eerst nog zal moeten worden ingewerkt, eenzelfde contact totstandkomt.

 

 

Luchtruim Soesterberg gaat dienen als parkeergebied Schiphol

 

Pogingen van de provincie Utrecht en een aantal gemeenten om het ministerie van Verkeer en Waterstaat te bewegen om deze regio te ontzien bij de invoering van het nieuwe routestelsel rond Schiphol hebben niet geholpen. Op dit moment wordt onderzocht of  een juridische procedure tegen het ministerie gestart kan worden.

Uit de plannen van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL), die onder druk van de SSGM eindelijk openbaar zijn gemaakt, blijkt namelijk dat het luchtruim boven de voormalige legerbasis Soesterberg, dat sinds 1 november officieel ter beschikking staat van de burgerluchtvaart, op korte termijn intensief zal worden gebruikt voor dalend verkeer richting Schiphol. Dat zal overigens alleen gebeuren bij harde wind uit noordelijke richtingen.

Provincie en gemeenten hadden aangedrongen op het inachtnemen van een minimale vlieghoogte van 2000 meter, en op het bij de routeplanning rekening houden met de functie van het gebied waarover gevlogen wordt. Uit de plannen van LVNL blijkt dat men boven onze regio een minimale vlieghoogte van 3000 voet (1000 meter) gaat hanteren, en dat ook natuur- en stiltegebieden niet ontzien zullen worden.

LVNL zegt het Soesterberg-luchtruim voortaan hard nodig te hebben voor de afwikkeling van dalend verkeer richting Schiphol en vliegverkeer uit Rotterdam en Lelystad. Op zichzelf is het vliegverkeer de afgelopen drie jaar niet toegenomen – wat te maken heeft met de aanslagen van 11 september 2001 en de economische recessie, ‘maar vanwege een nieuw geluidstelsel in het kader van de Luchtvaartwet was een extra gebied noodzakelijk,’ aldus de Luchtverkeersleiding.

Bij de plannen van LVNL gaat het om vliegtuigen die uit oostelijke richting Nederland zijn binnengekomen op een koers die uitkomt boven de Noordoostpolder. Van daaruit zullen ze  in zuidwestelijke richting worden geleid, over onze regio. Daarbij worden geen vaste routes gevolgd. Dat betekent dat vliegtuigen over Amersfoort kunnen vliegen, maar ook over De Bilt of Maartensdijk of het gebied rond Westbroek. En als ze de stad Utrecht hebben bereikt, maken ze een bocht in westelijke richting om tenslotte uit te komen op een koers die leidt naar de Aalsmeerbaan of de Zwanenburgbaan.

 

Belangrijk zijn verder de volgende punten:

·         Er wordt gevlogen op een minimale hoogte van 3000 voet. Dit is nodig, aldus LVNL om onder het stijgende verkeer (dat in oostelijke richting vliegt over de zogenaamde Arnhem-route) door te kunnen vliegen.

 

In het weekend geldt een uitzondering. Vanwege de zweefvliegers van Hilversum zal het gebied direct ten zuidoosten en oosten van het Vliegveld Hilversum door LVNL alleen op grotere hoogtes gebruikt kunnen worden. Overigens hebben de twee zweefvliegclubs van vliegveld Hilversum een kort geding aangespannen tegen het ministerie. Zij vinden de concessies niet ver genoeg gaan en eisen ook buiten het weekend meer vliegruimte.

Met betrekking tot stijgend verkeer, dat Schiphol in oostelijke richting verlaat, zal er voor onze regio niet veel veranderen. In het algemeen volgen vertrekkende toestellen de Arnem-route, die pal ten noorden van Hilversum loopt. Alleen bij harde westen- tot zuidwestenwind, als de Kaagbaan wordt gebruikt, kunnen vliegtuigen een koers volgen die ten zuiden van Hilversum ligt en die hen soms over ons gebied voert. Boven 10.000 voet mogen vlieg- tuigen van de verplichte uitvliegroute afwijken en kunnen ze dus boven ons gebied komen.

LVNL heeft benadrukt dat de plannen, zoals hierboven beschreven, elk moment in kunnen gaan. De SSGM zal de ontwikkelingen nauwkeurig in de gaten houden. Ondertussen roepen wij u op uw klachten te blijven doorgeven aan het klachtenbureau van de CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol): tel.020 - 601 5555 – website www.crosinfo.nl

 

 

RWS: bij verbreding A27 geen milieumaatregelen

 

Als het aan Rijkswaterstaat (RWS) ligt, komen er geen extra milieumaatregelen bij de aanleg van een spitsstrook langs de oostzijde van de A27, zo interpreteert SSGM-voorzitter Frits Jansen de ‘Richtlijnen voor het MER Plustrook A27’. Hierin reageert RWS op de bezwaren die afgelopen zomer door burgers en belangenverenigingen werden ingediend tegen de geplande verbreding. ‘Opvallend is dat RWS met geen woord rept over de motie-Eversdijk’, zegt Jansen. Die motie, aangenomen in de Eerste Kamer bij de behandeling van de zogenaamde Spoedwet Wegverbreding (waaronder de verbreding van de A27 valt), vraagt om geluidwerende maatregelen bij de verbreding van wegen., zoals het gebruik van geluidsarm dubbellaags zoab-asfalt.

De Richtlijnen van RWS vormen een opstap voor de Milieu Effect Rapportage (MER) die een onafhankelijke commissie begin 2004 zal opstellen. Daarin beschrijft zij milieueffecten van de beoogde wegaanpassing, evenals de meest milieu-vriendelijke alternatieven voor de aanleg. Pas daarna komt minister Peijs van V&W met haar Wegaanpassingsbesluit (en haar standpunt over de motie-Eversdijk), waarin staat hoe zij de verschillende wegverbredingen (waaronder dus de A27) gaat aanpakken. Tegen dat besluit kan overigens bezwaar worden gemaakt.

Volgens Frits Jansen zal de SSGM binnenkort opnieuw kamerleden (‘van de Eerste, en misschien ook wel van de Tweede Kamer’) vragen zich in te spannen voor uitvoering van de motie-Eversdijk. ‘Verder overwegen wij de bewoners van ruim honderd pal aan de A27 gelegen huizen bij elkaar te brengen. Het gaat om huizen die de afgelopen jaren door de overheid een “hogere waarde” toegekend hebben gekregen. Bij een reconstructie van de A27, zoals het aanleggen van een spitsstrook, dienen bij dit type huizen geluidwerende maatregelen te worden genomen. Een mogelijke proefprocedure tegen het ministerie zou ervoor moeten zorgen dat die maatregelen alsnog worden genomen als de minister de motie-Eversdijk niet uitvoert. Op korte termijn zal de SSGM in ieder geval in kaart brengen om welke huizen met een hogere waarde het precies gaat,’ aldus Frits Jansen.

 

 

Nieuwe wijk op terrein vliegveld Hilversum?

 

De gemeente Loosdrecht  heeft onlangs een plan gepresenteerd om 600 woningen te bouwen aan de oostkant van het dorp, naast het vliegveld. Hilversum. Door dit plan zouden starts en landingen in de toekomst in noord-zuidrichting moeten plaatsvinden en dus het stiltegbied van Westbroek treffen. Wethouder Dekker heeft namens De Bilt direct bezwaar aangetekend en gesteld dat milieu en natuur gespaard dienen te blijven. De SSGM tekent hierbij nog aan dat de bouw van een compleet nieuwe wijk ten zuiden van Hilversum en het bijbehorende autoverkeer  een extra belasting zou betekenen voor de aansluitingen op de A27 bij Hilversum en tussen Groenekan en Maartensdijk, met alle milieuschade van dien.