SSGM Nieuwsbrief - Nr. 4 SEPTEMBER 2003

 

 

200 BEZWAREN TEGEN PLUSSTROOK A27

 

In juni kregen SSGM-donateurs en 1500 bewoners langs de A27 in de kernen Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan een brief in de bus waarin wij hen opriepen om bezwaar te maken tegen de plannen van de regering om een plusstrook aan te leggen langs de oostelijke kant van de A27.

In de brief formuleerde de SSGM een aantal bezwaren. Het belangrijkste richt zich op het feit dat de aanleg van zo’n plusstrook in het kader van de eerder dit jaar aangenomen Spoedwet zonder geluidwerende maatregelen (schermen, isolatie van huizen) kan plaatsvinden.

Daarnaast vroegen wij ons af waarom de regering niet de weg volgt van de motie-Eversdijk die is ingediend tijdens de behandeling van de Spoedwet in de Eerste Kamer. Deze houdt onder meer in dat geluidwerende maatregelen moeten worden genomen bij verbreding van wegen, bijvoorbeeld door de toepassing van dubbellaags zoab. De toenmalige minister van Verkeer&Waterstaat, De Boer,  onderschreef de motie-Eversdijk, de huidige minister Peijs heeft zich hier tot nu niet over uitgelaten.

Ook deden wij het voorstel om de maximumsnelheid van 100 naar 80 kilometer terug te brengen, mede met het oog op de milieuvervuiling.

Ten slotte vroegen wij de ontvangers van de brief of ze die vóór 14 juli wilden ondertekenen en opsturen naar het Inspraakpunt Verkeer&Waterstaat. Maar het was natuurlijk ook mogelijk om delen uit ons schrijven te verwerken in een eigen brief.

 

Uiteindelijk hebben 98 mensen gebruik gemaakt van de conceptbrief van de SSGM; daarnaast hebben nog 74 anderen uit Hollandsche Rading en een kleine dertig burgers en organisaties uit de drie kernen individueel bezwaar gemaakt. In totaal gaat het dus om ruim twee honderd reacties.

Triest is dat het college en de raadsleden geen gehoor aan onze oproep hebben gegeven om op persoonlijke titel formeel bezwaar aan te tekenen. De gemeente heeft dat weliswaar wel gedaan, maar men deed dat na de sluitingstermijn. De gemeente heeft, zo moeten wij helaas constateren, de belangen van de burgers in dezen dus niet behartigd. De provincie Utrecht heeft overigens wel op tijd gereageerd en de belangrijkste bezwaren van de SSGM onderschreven.

Hoe gaat het nu verder? Op basis van de inspraak zal een commissie van onafhankelijke deskundigen begin 2004 een zogenaamde Milieu Effect Rapportage (MER) opstellen. Daarin staat welke milieueffecten de beoogde wegaanpassing zullen hebben en wat de meest milieuvriendelijk alternatieven voor de aanleg zijn. Mede op basis van de inspraakreacties en het advies van de commissie zal de minister bepalen wat ze gaat doen. Het is overigens zo dat een minister zelden afwijkt van het advies van dit zware, onafhankelijke college. Tegen het besluit van de minister kan overigens wel bezwaar gemaakt worden. Hiervoor wordt weer een termijn vastgesteld. We houden u op de hoogte.

 

 

Geluidhinder Schiphol: een laatste poging

 

In de vorige nieuwsbrief meldden wij dat de gemeente De Bilt in gesprek was met de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) over de routes die vliegverkeer op weg naar en komend van Schiphol in het luchtruim boven onze regio per 1 november aanstaande zal volgen. Op die datum treedt het nieuwe routestelsel, dat tot stand is gekomen in verband met de aanleg van de vijfde baan op Schiphol, in werking.

Dat bericht was niet geheel juist. Er werd niet gesproken tussen de gemeente en de LVNL. Wethouder Mar Dekker tastte juist in het duister over de plannen van de Luchtverkeersleiding, evenals de (toenmalige) milieugedeputeerde Rombouts van de provincie Utrecht.

Beide politici sloegen de handen in elkaar en presenteerden samen met de milieugedeputeerde van Zuid-Holland en wethouders van een aantal gemeenten uit Utrecht en Zuid-Holland een petitie. Dat gebeurde tijdens een ontmoeting begin maart in Woerden met landelijke politici en de directie van de LVNL. In de petitie vroegen ze de regering om bij het invoeren van het nieuwe routestelsel onze regio te ontzien.

Dat zou op drie manieren kunnen gebeuren:

Op deze petitie is door regering en kamer tot nu toe niet positief gereageerd.

Ook blijft het nog steeds gissen naar de plannen van de Luchtverkeersleiding. Ondanks alle dringende verzoeken daartoe, onder meer van de SSGM, weigert men tot nu toe te vertellen welke routes vliegtuigen boven onze regio precies gaan volgen, welke minimum vlieghoogte in acht zal worden genomen, en op welke tijdstippen (’s nachts?) men vliegt.

De SSGM is inmiddels een procedure gestart om de LVNL zo spoedig mogelijk opening van zaken te laten geven. Verder hebben wij wethouder Dekker met klem gevraagd om een laatste poging te wagen, al dan niet met collega-bestuurders uit de provincie, staatssecretaris Schultz zover te krijgen dat de geluidsoverlast per 1 november voor onze regio zoveel mogelijk beperkt blijft.

Dat de staatssecretaris voor rede vatbaar is (en bereid eventueel de regels aan te passen) blijkt uit het feit dat zij na de commotie rond de Polderbaan en de enorme klachtenstroom die op gang kwam, besloot de vliegroutes aan te passen.

De SSGM hoopt nog steeds dat zij hiertoe ook bereid is als het om onze regio gaat.

 

De SSGM heeft middels ingezonden brieven in de Vierklank en de Biltse & Bilthovense Courant bewoners opgeroepen hun klachten over vliegtuiglawaai zoveel mogelijk door te geven aan het CROS-meldpunt in Schiphol. U kunt dat ook de komende tijd doen, en zeker na 1 november!

Het telefoonnummer van de klachtenlijn is 020 – 6015555.

 

 

Reparatie schermen Hollandsche Rading gaat definitief door

 

De gemeenteraad van De Bilt is akkoord gegaan met de reparatie van de geluidsschermen in Hollandsche Rading, aan de oostkant van de A27. De Gemeente zal de kosten – 80.000 euro – voorschieten en later trachten te verhalen op Rijkswaterstaat.

Tussen De Bilt en RWS is al lang een strijd aan de gang over de vraag wie de eigenaar van de schermen is en dus moet opdraaien voor het onderhoud. RWS heeft tot nu toe geweigerd een bijdrage te leveren aan reparatie.

De kwestie ligt op dit moment bij het ministerie van Verkeer&Waterstaat

 

 

Verbetering geluidschermen na onderzoek van de baan

Door de perikelen rond de Spoedwet is de kwestie van het verbeteren van de geluidsschermen langs de A27 in Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading naar de achtergrond gedrongen. Eind vorig jaar heeft de gemeente De Bilt aan het ingenieursbureau Cauberg-Huygen opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen. Gekeken zou worden naar verhoging van de schermen en het aanbrengen van zonnecellen ten behoeve van stroomopwekking.

Helaas heeft het onderzoek van Cauberg-Huygen een negatieve conclusie opgeleverd. De schermen kunnen om bouwtechnische redenen (zoals de sterkte van de fundamenten) niet verhoogd worden, aldus de onderzoekers.

 

 

Vliegveld Hilversum gaat zelf geluid meten

 

Vliegveld Hilversum gaat op korte termijn zelf meten hoeveel geluid het produceert. Waarschijnlijk begint men met registreren als de nieuwe Luchtvaartwet van kracht wordt, en dat is begin 2004. Dit is het gevolg van het ‘Concept-handhavingsvoorschrift voor het luchtvaartterrein Hilversum’ van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Dit bepaalt dat het vliegveld volgens het zelfreguleringsprincipe zelf in de gaten houdt of het zich houdt aan de vastgestelde geluidscontouren.

Het handhavingvoorschrift bepaalt dat als in een bepaalde periode teveel geluid is geproduceerd, het vliegveld in de periode erna minder geluid mag produceren.