SSGM Nieuwsbrief - Nr. 3 NOVEMBER 2002


 

 

Gemeente en Rijkswaterstaat oneens over reparatie schermen

 

In de SSGM Nieuwsbrief nr.2 constateerden wij dat er sprake was van een doorbraak rond de reparatie van de twee in zeer slechte staat verkerende geluidsschermen in Hollandsche Rading. Rijkswaterstaat en gemeente De Bilt zouden de kosten – ongeveer 40.000 euro – delen, waarna RWS de schermen in eigendom zou nemen en voortaan dus verantwoordelijk zou zijn voor hun onderhoud.

Dat was allemaal iets te optimistisch. RWS heeft zich, zo meldt de gemeente,  nog steeds niet bereid verklaard zijn aandeel in de reparatie te leveren en het ‘onderhoud en de instandhoudingsplicht’, zoals het in ambtelijk jargon heet, over te nemen van de De Bilt. In de juridische touwtrekkkerij rond de schermen heeft RWS namelijk plotsklaps een nieuw standpunt ingenomen: men wil pas als eigenaar gaan optreden als De Bilt eerst voor groot onderhoud heeft gezorgd (zodat RWS de eerste jaren geen kosten heeft). Naar verluidt zou de gemeente reparatie van de schermen willen voorfinancieren – zodat deze dus binnen afzienbare termijn kan plaatsvinden – om dan later zijn gelijk te halen in de  onderhandelingen met RWS.

 

Overleg met de actiegroep A2 Maarssen

 

Recent hebben wij contact gezocht met de Geluidgroep A2 Maarssen die zich sterk maakt voor verbetering van de bestaande geluidschermen in Maarssenbroek. Ook deze groep heeft bij de lokale politiek een willig oor gevonden, maar ook in Maarssen is er onduidelijkheid over de eigendomsrechten van de schermen. Zij het dat de zaak hier is omgedraaid: Rijkswaterstaat stelt dat Maarssen niets aan de schermen mag doen omdat zij eigenaar is. Volgens de SSGM is het echter zo dat in beide gevallen de schermen aan RWS zijn overgedragen door het ministerie van VROM, inclusief betaling van toekomstig onderhoud. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

 

Haalbaarheidsonderzoek naar verbetering schermen komt er

 

Gelukkig kunnen we wel een ander succes melden. De gemeente De Bilt heeft opdracht gegeven aan het ingenieursbureau Cauberg-Huygen om een haalbaarheidsonderzoek in te stellen naar verbetering van de geluidsschermen langs de A27.

Het is de bedoeling dat het onderzoek al in november gereed is. Bij ‘verbetering’ gaat het om verhoging van de schermen en een uitrusting ervan met zonnecellen. De energie die deze laatste opwekken, kan worden afgezet naar bijvoorbeeld de REMU en aldus voor extra inkomsten zorgen.

Voor het haalbaarheidsonderzoek is subsidie van de provincie Utrecht beschikbaar (in het kader van MAVI II: Milieu Aspecten Verkeer en Vervoer) – SSGM en gemeente hadden de subsidieaanvraag samen ingediend – en ook De Bilt levert een financiële bijdrage.

 

 

Spitsstroken langs de A27: mooi, maar denk aan de milieueffecten

 

Het kabinet-Balkenende had grote plannen met het verkeer. Om de fileproblemen aan te pakken, zou er meer asfalt komen en zou het aantal spitsstroken drastisch worden verhoogd. Zo ook bij de A27.

Ook al zijn de politieke ontwikkelingen op dit moment moeilijk te voorspellen (hoewel volgens de kans op een kabinet CDA-VVD en daarmee op ongewijzigd verkeersbeleid zeer groot wordt geacht), het is toch zinvol enkele kanttekeningen van milieutechnische aard te maken bij de aanleg van spitsstroken in onze regio.

Natuurlijk is het zo dat files (en die zijn er nogal eens op de A27 tussen Eemnes en Lunetten) voor extra milieuvervuiling zorgen. Maar paradoxaal genoeg hebben ze voor de geluidsbelasting een postief effect: ze dempen het verkeerslawaai. Op moment dat het verkeer op de A27 weer gaat doorstromen, omdat het over drie in plaats van over twee stroken kan rijden, zou de uitstoot van schadelijke stoffen wellicht iets kunnen teruglopen, maar vast staat dat de geluidsoverlast dan weer toeneemt. Als het echter zo zou zijn dat een A27 met drie stroken weer meer verkeer aantrekt (en verkeersdeskundigen denken dat zulks automatisch zal gebeuren), dan zullen de negatieve effecten (uitstoot en lawaai) nog extra toenemen.

Het is de vraag of er dan niet een te zware wissel wordt getrokken op de leefomstandigheden langs de A27. Wij verwijzen naar recente publicaties in de media over nieuw onderzoek dat aantoont dat mensen die langs snelwegen wonen grotere gezondheidsrisico’s lopen.

Het moge duidelijk zijn dat structurele maatregelen (bijvoorbeeld het verbieden van bewoning pas naast snelwegen) een zaak van de lange termijn zijn. Op het gebied van geluidwering is ingrijpen wel relatief snel mogelijk. De SSGM heeft al bij eerdere gelegenheden gepleit voor het plaatsen van nieuwe (betere en hogere) schermen langs de snelweg. Als de spitsstrookplannen verder vorm krijgen, zullen wij dat pleidooi met nog meer nadruk dan voorheen onder de aandacht van de gemeente brengen. Een van de termen die daarbij veelvuldig zullen vallen, is ‘reconstructie’. Immers: als de uitbreiding van de A27 met een spitsstrook betekent dat deze snelweg formeel wordt gereconstrueerd, moet de rijksoverheid (lees: Rijkswaterstaat) zorg dragen voor extra geluidreducerende maatregelen. Geluidreducerende maatregelen zijn bijvoorbeeld geluidschermen, gevelisolatie en geluidsarm (bijvoorbeeld fluister-)asfalt.

 

Schiphol: de stand van zaken

 

De afgelopen maanden is het relatief rustig geweest in het luchtruim boven onze regio. Alleen wanneer een harde westenwind woei en de Aalsmeerbaan van Schiphol intensief gebruikt werd, kwamen toestellen nogal eens laag over de kernen die tot de gemeente De Bilt horen. De vliegtuigen starten dan namelijk in zuidwestelijke richting – tegen de wind in – en maken vervolgens een bocht naar het oosten om een koers te volgen die pal over onze streek voert.

Op deze plek is al eerder melding gemaakt van een dreigend gevaar: dat onze regio als permanente ‘doorgangsroute’ gebruikt gaat worden, en wel in de richting van Schiphol. Met andere woorden: met zeer grote regelmaat zouden dalende vliegtuigen dan, op relatief geringe (750 meter) hoogte, overkomen.

De Tweede Kamer heeft al een hele tijd geleden in de motie-Stellingwerf bepaald dat de minimale vlieghoogte op een afstand van zo’n 40 kilometer van Schiphol 2000 meter zou moeten bedragen, maar de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, Netelenbos, heeft tot het einde toe geweigerd die motie uit te voeren. Van het kabinet-Balkenende was, voor zover wij weten, nog

niet bekend wat zij met genoemde motie zou doen.

De stand van zaken is nu de volgende: naar verwachting treedt eind februari 2003 het Luchthavenverkeersbesluit in werking. Hierin zit het besluit om het luchtruim boven Soesterberg voorgoed open te stellen, zodat er permanent laag over onze regio kan worden gevlogen. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, hangt af van de landingsroutes die de Nederlandse Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) nog moet uitstippelen. Op dit moment is LVNL met de gemeente De Bilt in gesprek over die routes. Wij hopen u in de volgende nieuwsbrief te kunnen melden wat dat overleg heeft opgeleverd.