Verbreding A27

 

Uitspraak Raad van State

 

Op 10 juni 2015 is door de Raad van State een tussenuitspraak gedaan met betrekking tot de beroepen tegen het tracé besluit met betrekking tot de verbreding van de A1/A27. Deze uitspraak is gedaan op basis van de ingediende beroepschriften, het verweer van Rijkswaterstaat en de openbare behandeling van deze zaak op 18 maart 2015, waarbij ook Frits Jansen als vertegenwoordiger van SSGM aanwezig was en kort het woord heeft kunnen voeren.

In de uitspraak worden alle bezwaren die wij hebben ingebracht (zie ons beroepschrift uit oktober 2014 hieronder) terzijde geschoven.

Wel is er op 2 punten een opdracht verstrekt aan Rijkswaterstaat tot nadere motivering op de volgende punten:

 

1. Toereikend te motiveren dat het voorziene geluidscherm aan de oostelijke zijde van de A27 bij Hollandsche Rading uit akoestisch oogpunt gelijkwaardig is aan het geluidscherm waarvan in het akoestisch onderzoek is uitgegaan.

2. Toereikend te motiveren dat bij een woning aan de Koningin Wilhelminalaan in Groenekan geen onaanvaardbare geluidhinder zal ontstaan als gevolg van reflectie van het geluid van de spoorweg door het geluidscherm langs de A27 ter hoogte van die woning.

 

Inmiddels heeft op 16 juli 2015 Rijkswaterstaat de gevraagde nadere motivering ingediend en tevens aangegeven dat op grond daarvan het Tracébesluit voor wat betreft de uitvoering van het geluidscherm Hollandsche Rading Oost iets wordt gewijzigd. Deze wijziging is inmiddels ter inzage gelegd en hiertegen kan opnieuw een zienswijze worden ingediend, voor 17 september 2015. SSGM ziet zich daarin geen partij, aangezien dit punt door de plaatselijke bewonersgroep aan de Spoorlaan aanhangig is gemaakt.

 

De stukken betreffende de tussenuitspraak en de reactie van Rijkswaterstaat op de verkregen opdracht, zijn per post aan alle belanghebbenden toegestuurd.

De tussenuitspraak kunt u nog eens nalezen via de volgende link: Uitspraak RvS

Het gewijzigde tracé besluit en een bijgevoegd onderzoek van TNO kunt hier lezen.

 

 

Reactie Ministerie van Infrastructuur en Milieu op ons beroepschrift

 

Inmiddels heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een verweerschrift tegen de beroepschriften ingediend bij de Raad van State. Het stuk is 81 pagina’s met nog een aantal bijlagen. Voor het begin van hun reactie en het verweer tegen ons beroepschrift klik hier.

 

 

Beroep tegen het Tracébesluit met betrekking tot verbreding van de A27, oktober 2014

 

Na bestudering van het Tracé besluit (zie www.platformparticipatie.nl/a27a1) en bespreking daarvan met de Gemeente De Bilt en de Omgevingsdienst Regio Utrecht hebben wij als SSGM besloten een beroepschrift tegen dit besluit in te dienen bij de Raad van State.

 

Onze belangrijkste bezwaren zijn de volgende:

·         De vormgeving van de geluidsschermen zoals afgesproken met RijksWaterStaat (RWS) in de zogenaamde Wallenwerkgroep waarin alle kernen vertegenwoordigd waren, is in een aantal gevallen niet overgenomen. Het betreft hier met name de mate van transparantie van een aantal schermen.

·         De ovale rotonde (zogenaamde ovonde) op de afrit Bilthoven, blijkt te worden vervangen door een kruising met stoplichten. Hierover is in het verleden nooit gesproken en het is in het Ontwerp Tracé Besluit (OTB) ook niet opgenomen. Wij voorzien verkeerscongesties door deze stoplichten en willen de ovonde handhaven.

·         Voor Groenekan is sprake van 2 projecten: de verbreding van de A27 en de Ring Utrecht. In het onderhavige Tracé Besluit (TB) wordt hieraan volledig voorbijgegaan, zodat nu is bepaald dat het scherm Groenekan Oost niet wordt gewijzigd, terwijl dit met het meenemen van de geplande wijzigingen van de Ring Utrecht waarschijnlijk wel het geval zou zijn geweest. In de toekomst bij realisatie van de Ring Utrecht, gelden andere wettelijke normen en daarvan worden de Groenekanners de dupe.

·         Het doelmatigheidscriterium wordt in het TB op zodanige wijze uitgevoerd dat bij een aantal varianten op een basisscherm (hoger of langer) alleen wordt gekeken naar die variant zelf en niet naar het volledige scherm, dat vaak wel de toetsing aan het doelmatigheidscriterium kan doorstaan. Bovendien worden de uitbreidingen uitsluitend getoetst op effecten boven de 1.5 dB(A), waardoor de werkelijke geluidswinst van de variant niet volledig wordt meegenomen. Hierdoor wordt geen langer en/of hoger scherm toegepast in Groenekan Oost en Maartensdijk Oost.

·         In de verkeerstellingen zit een discrepantie tussen die voor het akoestisch onderzoek en het luchtonderzoek, waardoor in het akoestisch onderzoek van een lagere groei sprake is; ook dit kan een negatief effect hebben gehad bij de toetsing aan het doelmatigheidscriterium.

·         In Groenekan aan de Koningin Wilhelminaweg zijn een aantal huizen waaraan in het verleden een zogenaamde Hogere Waarde is toegekend. RWS doet daarmee niets in haar TB, terwijl dat wel zou moeten.

·         Het uitgevoerde luchtonderzoek uit 2010 is gedateerd en moet naar onze mening worden geactualiseerd, mede omdat er inmiddels geavanceerdere rekenmodellen beschikbaar zijn.

·         Verder wordt er nog eens gepleit voor meer aandacht voor de zogenaamde groen compensatie, de externe veiligheid en het tegengaan van lichtoverlast.

 

Als u ons volledig bezwaarschrift wilt lezen, klik dan hier.

 

 

De minister heeft definitief besloten tot realisatie van de verbreding van de A27 tussen Utrecht Noord en Eemnes en van de A1 tussen Eemnes en Bunschoten

 

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) heeft het Tracébesluit genomen voor een betere doorstroming van het verkeer op de A27 en A1 ten noorden van Utrecht. Met twee flinke wegverbredingen worden de bestaande knelpunten aangepakt. Het verkeer kan daarmee ook in de toekomst doorrijden op dit belangrijke traject dat de Randstad met het midden en oosten van het land verbindt.

In het Tracébesluit A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten–Spakenburg is vastgelegd dat de A27 tussen Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes in beide richtingen een extra rijstrook krijgt. Op een deel van het traject wordt bovendien een vierde (spits)rijstrook aangelegd. De A1 tussen Knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gaat in allebei de richtingen van twee naar vier rijstroken. 

 

Minister Schultz van Haegen: “Met de verbreding pakken we zes fileknelpunten uit de File Top-50 aan. Hiermee geven we een forse impuls aan de bereikbaarheid van de regio's Utrecht en Amersfoort. We zorgen er ook voor dat het verkeer op een belangrijke hoofdverbinding tussen de Randstad, Twente en Duitsland beter doorstroomt. Dit is goed voor onze economie."

Momenteel rijden er zo’n 90.000 voertuigen per dag over de A27 en bijna 110.000 over de A1. De verwachting is dat in 2030 zo’n 140.000 voertuigen op de A27 rijden en ongeveer 170.000 op de A1. De A1 en de A27 komen nu 6 x voor in de landelijke filetop-50.

 

Doorstroming A27/A1 tussen Utrecht en Amersfoort

Om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio Utrecht te verbeteren worden de volgende aanpassingen aan de A27 en de A1 gerealiseerd. De A27 tussen Utrecht-Noord en knooppunt Eemnes krijgt in beide richtingen één extra rijstrook. Dit betekent dat de A27 in beide richtingen verbreed wordt van twee naar drie rijstroken. Op de rijbaan van de A27 van Utrecht-Noord naar aansluiting Bilthoven komt een spitsstrook (vierde rijstrook). De aansluitingen Bilthoven en Hilversum op de A27 worden aangepast. De aansluiting Hilversum wordt veel compacter, waardoor ruimte vrij komt voor natuur en landschap. In knooppunt Eemnes wordt de verbindingsboog van de A27 uit de richting Utrecht naar de A1 richting Amersfoort verbreed van één naar twee rijstroken. Tussen knooppunt Eemnes en de aansluiting Bunschoten-Spakenburg wordt de A1 in beide richtingen uitgebreid van twee naar vier rijstroken. Voor het project is 260 miljoen gereserveerd.

Regio Utrecht en Amersfoort beter bereikbaar

De wegen rond Utrecht vormen de draaischijf van Nederland, waar verkeer vanuit de Randstad (Amsterdam, Schiphol, de Rotterdamse havens) naar de rest van Nederland en de andere landen rijdt. Bovendien werken en wonen veel mensen in Utrecht. Volgens verkeersprognoses verslechtert de verkeerssituatie in de toekomst als er niets gedaan wordt. Voor de regio staan er daarom verschillende projecten op stapel. Vanaf begin 2015 werkt Rijkswaterstaat aan de verbreding van de A1 Bunschoten-Hoevelaken. Vervolgens staan tussen medio 2016 en eind 2018 de aanpassingen van de A27/A1 Aansluiting Utrecht-Noord – Knooppunt Eemnes – Aansluiting Bunschoten-Spakenburg gepland. De aanpak van het Knooppunt Hoevelaken bij Amersfoort volgt in 2019 - 2022 en de aanpak van de Ring Utrecht A27/A12 in de periode 2018 - 2024/2026. Deze aanpassingen moeten ervoor zorgen dat er in de regio’s Utrecht en Amersfoort minder files staan en de doorstroming verbetert.

 

De beroepsprocedure

Het vastgestelde Tracébesluit beschrijft de infrastructurele voorzieningen en maatregelen aan de A27 tussen Aansluiting Utrecht-Noord en Knooppunt Eemnes en aan de A1 tussen knooppunt Eemnes en Aansluiting Bunschoten-Spakenburg. Daarnaast geeft het Tracébesluit aan welke maatregelen worden getroffen op onder andere het gebied van geluid en natuur en wat het effect daarvan is. Het Tracébesluit is vanaf 12 september 2014 te downloaden via www.platformparticipatie.nl/a27a1. Vanaf 12 september tot en met 23 oktober 2014 is het mogelijk beroep in te dienen bij de Raad van State.

 

Informatieavonden

Rijkswaterstaat organiseert vier bijeenkomsten over het Tracébesluit in de vorm van een informatiemarkt. Belangstellenden zijn van harte welkom op maandag 22 september in Hilversum (Raadhuis, Dudokpark 1), woensdag 24 september in Maartensdijk (Groenhorstcollege, Dierenriem 1), woensdag 1 oktober in De Bilt (Cultureel- en Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4) en donderdag 2 oktober in Baarn (Restaurant Greenfields, Amsterdamsestraatweg 42). Medewerkers van Rijkswaterstaat zijn hier vanaf 19.00 tot 21.00 uur aanwezig om vragen te beantwoorden. De exacte locaties worden vooraf bekend gemaakt in advertenties in lokale kranten en op de websites van Rijkswaterstaat en betrokken gemeentes.

Meer informatie over het project is te vinden op www.rws.nl/a27a1utrecht-eemnes-bunschoten, of via de gratis informatielijn 0800 – 8002 (7 dagen per week 06.00 – 22.30 uur).

 

 

Besteding bedrag van € 600.000 voor bovenwettelijke maatregelen in gemeente De Bilt

 

In juni 2014 heeft de zogenaamde wallenwerkgroep, bestaande uit vertegenwoordigers van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading een advies uitgebracht aan de gemeenteraad over de besteding van € 600.000 aan bovenwettelijke maatregelen. Dat bedrag komt voor de helft van de Gemeente De Bilt en voor de andere helft van de Provincie Utrecht. Aangezien lang niet alle wensen met dit geringe bedrag vervuld kunnen worden heeft de werkgroep een keuze moeten maken en een drietal maatregelen voorgesteld die naar haar mening het meeste effect voor zoveel mogelijk bewoners zou kunnen sorteren:

 

·         Verlengen van het geplande scherm aan de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan ter hoogte van de verzorgingsplaats in Noordelijke richting

·         Verhogen van het geplande scherm aan de Tolakkerweg in Hollandsche Rading met 1 meter

·         Verhogen van het vervangende scherm aan de oostzijde bij Maartensdijk met 1 meter

 

Aangezien de meeste van deze maatregelen op zich al € 600.000 kosten is realisatie van alle 3 niet mogelijk. Er zijn nog mogelijke varianten aangegeven door de commissie, maar de definitieve keuze liet de commissie verder over aan het college. Klik hier voor het advies van de Werkgroep aan het college hierover.

 

Inmiddels heeft het college hierover een besluit genomen. Zij kiezen voor een variant waarbij de eerste twee maatregelen beperkt worden uitgevoerd. Klik hier voor hun argumentatie.

 

 

Update van Rijkswaterstaat over de verbreding van de A27

 

Van Rijkwaterstaat kregen wij begin mei 2013 een schrijven over de stand van zaken met betrekking tot de verbreding van de A27. Daarin werden de volgende punten genoemd:

 

·         De Rijksbegroting 2013 bracht fikse bezuinigingen met zich mee. Bezuinigingen die ertoe geleid hebben dat de realisatietermijn van het project opschuift van 2015-2017 naar 2016-2018. Een jaar uitstel, maar geen afstel. Door deze verschuiving is Rijkswaterstaat verplicht om een actueler verkeersmodel te gebruiken.

·         Dit heeft gevolgen voor de planning van Tracébesluit. Na Prinsjesdag was al bekend dat Rijkswaterstaat de prognoses voor geluid en stikstof moet bijstellen op basis van de nieuwe planning voor de realisatie. Om accurate prognoses te maken, gebruikt Rijkswaterstaat het NRM (Nieuw Regionaal Model). Het NRM voorspelt hoe het verkeersaanbod zich ontwikkelt (in aantallen maar bijvoorbeeld ook herkomst en bestemming). Dit voorjaar komt een geactualiseerd NRM uit, het NRM 2013.

·         Op basis van het nieuwe NRM onderzoekt Rijkswaterstaat opnieuw alle effecten op de omgeving, zoals geluid en stikstof. Hierdoor is het de verwachting dat het Tracébesluit in de zomer van 2014 wordt vastgesteld. Naast het verrichten van deze onderzoeken werkt Rijkswaterstaat de komende tijd aan de contractvoorbereiding ten behoeve van de aanbesteding.

·         Mocht u een zienswijze op het Ontwerp Tracébesluit hebben ingediend, dan wordt u gerust gesteld. Uw zienswijze blijft onverminderd van kracht en krijgt een officieel antwoord bij de publicatie van het Tracébesluit in de loop van 2014.

 

 

De verbreding van de A27 tussen Utrecht en Eemnes is eind september 2012 door demissionair minister Schulz opnieuw met een jaar uitgesteld in verband met de te realiseren bezuinigingen in 2013.

Er was al eerder sprake van enig uitstel in verband met een nieuw verkeersmodel waardoor RWS onderzoek moest aanpassen en het opstellen van het tracébesluit meer tijd zou vergen. Zoals het er nu naar uit ziet betekent het extra uitstel dat de aanvang van de uitvoering van de werkzaamheden opschuift naar 2016 en dat de verbreding pas in 2018 wordt afgerond. Voor wat betreft de bezwaren (zienswijzen) die veel bewoners hebben ingediend tegen het ontwerptracébesluit heeft RWS verzekerd dat die van kracht blijven en met wat vertraging zullen worden beantwoord, waarschijnlijk in de loop van 2013.

 

 

Rijkswaterstaat heeft op 23 augustus 2012 op hun initiatief met ons overlegd over de stand van zaken met betrekking tot de A27. Daarin werd duidelijk dat er nog wat vertragingen zijn ontstaan in de herrekening van de verkeersgegevens die door een uitspraak van de Raad van State noodzakelijk zijn geworden. De verwachting is nu dat de vaststelling van het tracébesluit niet meer in dit jaar, maar begin 2013 zal zijn. Verdere informatie over de aard van de geluidswerende maatregelen is op dit moment nog niet te geven.

Inmiddels hebben de gemeente De Bilt en de provincie Utrecht ieder een bedrag toegezegd voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen langs ons gedeelte van de A27 en aan de minister van verkeer verzocht ook een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen. Als de minister daartoe bereid is betekent dit dat we kunnen rekenen op betere geluidsmaatregelen dan die waartoe RWS wettelijk verplicht is en kunnen we zeggen dat alle werkgroepen langs de A27 toch wat bereikt hebben met hun inspanningen. Zodra we concreter kunnen zijn over wat die maatregelen nu precies inhouden, laten we dat hier weten, maar dat zal pas na de vaststelling van het tracébesluit in 2014 zijn.

 

 

Op 24 november 2011 ontvingen allen die een zienswijze over het Ontwerp-Tracébesluit m.b.t. de verbreding A27 hadden ingediend, een brief van Rijkswaterstaat over de stand van zaken van die verbreding. In die brief wordt gemeld dat de verwachte vaststelling van het Tracébesluit, eerder voorzien in het najaar van 2011, is verschoven naar eind 2012. De reden daarvoor is gelegen in een uitspraak van de Raad van State over het gebruiken van verkeersgegevens voor snelwegen. Dit betekent dat ook voor dit Tracébesluit de verkeersgegevens moeten worden aangepast en dit heeft mogelijk gevolgen voor andere onderzoeken, waaronder geluid. Klik hier om de volledige tekst van de brief te lezen.

De vertraging van de vaststelling van het tracébesluit betekent naar verwachting ook een vertraging in het daadwerkelijk uitvoeren van de verbreding. Of het ook leidt tot betere geluidsbeperkende maatregelen moet worden afgewacht. Voor de bewoners aan de Tolakkerweg en Koningin Wilhelminaweg betekent de vertraging dat het moment waarop zij dan eindelijk ook van geluidsbeperkende maatregelen kunnen profiteren ook naar achteren wordt geschoven.

Op dit moment kunnen wij niet veel meer doen dan afwachten totdat wij reactie krijgen op onze zienswijze en totdat we weten wat er daadwerkelijk gaat gebeuren.

 

 

De werkgroep wallen, waarin alle bewonersgroepen langs de A27 tezamen met de gemeente De Bilt zitting hebben, heeft als doel het meedenken over de vormgeving van de nieuwe geluidsschermen langs de A27 en het trachten te realiseren van bovenwettelijke maatregelen om hogere/langere geluidsschermen te realiseren. Voor dat laatste zie de paragraaf “Roep om aanvullende maatregelen” op de pagina “MER verbreding A27”.

Op 14 maart 2011 heeft de werkgroep met vertegenwoordigers van RijksWaterStaat samen gezeten om naar die vormgeving te kijken. Daarbij bleek, zeer tot onze teleurstelling, dat de vormgeving in feite vast staat en dat er alleen nog maar inspraak is over de vraag of op bepaalde plaatsen het scherm al dan niet doorzichtig moet zijn. Wij als bewonersgroepen hebben daarover ons ongenoegen geuit en tevens aangegeven dat een scherm, waarvan de naar het spoor gekeerde zijde niet absorberend is, voor de bewoners aan de westzijde van de A27 onacceptabel is. Wij hebben ons er zeer over verbaasd dat RWS daar helemaal geen rekening mee had gehouden; dat is vanaf het begin bij al onze contacten met RWS als een belangrijke eis op tafel gelegd.

Op 11 april hebben we opnieuw rond de tafel gezeten met RWS en inmiddels is onze eis voor een absorberend scherm aan de westzijde i.v.m. reflectie van het spoorwegverkeer meegenomen in hun plannen. Hoe dat precies zal worden gerealiseerd kon men nog niet zeggen. Verder is er gesproken over de vormgeving aan de bewonerszijde: in het algemeen werd door de bewonersgroepen gesteld dat de voorkeur uitgaat naar een begroeid groen scherm aan de bewonerszijde, zodat deze een zo min mogelijk storend element in het landschap zal zijn. Alleen langs de Spoorlaan in Hollandsche Rading zijn er afwijkende voorkeuren in verband met de nabijheid van het scherm bij de woningen, vooral in het begin van de Spoorlaan, waar de wal inclusief talud ook nog extra hoog is i.v.m. het viaduct. Daar bestaat een voorkeur voor een doorzichtig scherm om niet te veel licht weg te nemen. RWS is voornemens met de bewoners van de Spoorlaan nog apart te gaan praten over de plaatselijke wensen aldaar. De basis vormgeving van de schermen staat vast conform het zogenaamde Route Ontwerp A27, waardoor er van de weg uit gezien een eenheid in vormgeving zal zijn.

In dat Route Ontwerp voor de A27 is uitgegaan van doorzichtige schermen ter hoogte van de viaducten, om die bij de ingang van onze dorpen niet te massaal te laten overkomen. Toch lijken de aanwezige bewonersvertegenwoordigers een voorkeur te hebben voor eventueel gedeeltelijk ondoorzichtige schermen daar om het koplamplicht van de auto’s naar de omwonenden toe af te schermen.

 

Over de zogenaamde bovenwettelijke maatregelen is verder met RWS nauwelijks gesproken; de gehoopte extra voorzieningen door RWS (onder andere voor de B-lijst woningen langs de Koningin Wilhelminaweg) lijken er niet te komen zodat we wat dat betreft op provincie en gemeente zijn aangewezen. Wel komen er nog nieuwe berekeningen, omdat de voor het OTB uitgevoerde berekeningen niet van de juiste verkeerscijfers waren uitgegaan. Of dat zal resulteren in langere/hogere schermen is nog niet te zeggen.

Op 26 mei is er meer in detail aan de hand van kaarten verder gesproken met RWS over de vormgeving van de schermen en dat werd door de deelnemers als constructief ervaren. Door het uitstel van de verbreding van de A27 is er op dit moment (januari 2012) geen verdere voortgang; de ontwikkelingen moeten nu even worden afgewacht.

 

 

Na de verkiezingen van de provinciale staten werden er coalitiebesprekingen gehouden de samenstelling van het college van gedeputeerden onder leiding van de informateur Jan Kamminga. Wij hebben de heer Kamminga een brief gestuurd, waarin we vragen om de eerder door provinciale politieke partijen gedane toezeggingen over een mogelijke co-financiering voor extra geluidsmaatregelen langs de A27 in de besprekingen mee te nemen.

Zeer tot ons genoegen blijkt dat in het onlangs gesloten coalitieakkoord 2011 – 2015 daaraan aandacht wordt besteed. Op pagina 17 staat onder de kop “Mobiliteit” in de paragraaf “Planstudies hoofdwegennet”: “In voorkomende gevallen zijn wij bereid middelen vrij te maken voor verbeterde inpassing die de leefkwaliteit van inwoners van de provincie Utrecht verhogen. Aandachtslokaties zijn gelegen langs de A28 waaronder de lokaties Schuilenburg, en langs de A27 bij Lunetten en Groenekan-Maartensdijk-Hollandsche Rading.”

 

 

Er zijn bij RijksWaterStaat naar aanleiding van de inspraakprocedure over de verbreding van het traject A27/A1 460 zienswijzen ingediend. Daarvan komen er 160 uit Hollandsche Rading, 130 uit Groenekan en 20 uit Maartensdijk. De resterende 150 reacties komen uit Hilversum, Baarn en andere gemeenten. Klik hier voor een door RWS opgestelde samenvatting van alle ontvangen zienswijzen.

Volgens informatie van RWS is een reactie op de ingediende zienswijzen niet voor juni te verwachten. Het definitieve tracé besluit zal waarschijnlijk dan ook pas in de zomer van 2011 gereed komen en de ter visie legging daarvan gedurende 6 weken wordt rond september 2011 verwacht.

 

 

Vanaf 12 november tot en met 23 december 2010 hebben de MilieuEffectRapportage (MER) en het Ontwerp TracéBesluit (OTB) met betrekking tot de verbreding van de A27 ter visie gelegen. De termijn tijdens welke gereageerd kon worden is inmiddels verstreken maar u kunt nog steeds de stukken bekijken op het internet: klik hier  

 

Wij als SSGM zitten hebben uiteraard de stukken bestudeerd en daarbij zijn ons de volgende zaken opgevallen:

 

·     Rijkswaterstaat (RWS) geeft aan dat de geluidsoverlast ondanks de verbreding van de weg en de toename van het verkeer toch minder zal worden dan het huidige niveau.

·     Voor de huizen aan de westzijde van de A27 kan dit juist zijn: in Hollandse Rading west en Maartensdijk west worden voor het eerst schermen neergezet en het scherm Groenekan west wordt verlengd.

·     Voor de dorpskernen aan de oostkant van de A27 verandert er nauwelijks iets, integendeel; het scherm van Maartensdijk wordt 1 meter lager!

·     De bewering dat de geluidsoverlast in de hele omgeving minder zal worden is gebaseerd op de toepassing van dubbellaags ZOAB dat een geluidsreductie van 2 dB zou betekenen en de toepassing van het zogenaamde artikel 110g van de wet geluidshinder, die zegt dat alle voertuigen in 10 jaar 2 dB stiller zullen worden. In totaal dus een afname van 4 dB, maar of dat werkelijk zo is is maar de vraag. Het is al bekend dat de effecten van dubbellaags ZOAB na een paar jaar nihil zijn; de 2 dB geldt voor een nieuw wegdek.

·     Het scherm aan de oostkant ter hoogte van Maartensdijk is van gelijke lengte als het huidige maar wel 1 meter lager, met uitzondering van het viaduct, waar het 1,25 meter hoger is. Maartensdijk is met 5000 inwoners de grootste woonkern langs de A27 en de voorzieningen worden daar als enige teruggeschroefd. Dit achten wij onacceptabel.

 

Wilt u weten wat de geluidsbelasting op uw woning is in 2020 na de maatregelen die Rijkswaterstaat voorstelt? Klik op een van onderstaande links. De pdf pagina’s die verschijnen zult u moeten inzoomen om het goed te kunnen lezen. U kunt 2 of 3 waardes vinden voor uw woning. Dat betreft begane grond, slaapkamerniveau en voorzover van toepassing zolderniveau.

Groenekan

Maartensdijk

Hollandsche Rading

 

 

Reactie op de plannen van Rijkswaterstaat

Samen met de gemeente en andere bewonersorganisaties hebben wij een zogenaamde Zienswijze opgesteld waarin wij reageren op het ontwerp tracé besluit. Wij hebben ook alle inwoners van Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading opgeroepen om een zienswijze in te dienen. De termijn daarvoor is inmiddels verstreken.

De Zienswijze van SSGM kunt u hier bekijken. Zodra er een reactie binnen is (naar verwachting nu pas eind 2012) zullen wij u daarover op deze plek uiteraard informeren.

 

Ook de gemeente De Bilt heeft een zienswijze opgesteld, die ook nog in gaat op een aantal andere aspecten zoals natuur en bodem en water. Wij als SSGM kunnen gezien onze statuten deze aspecten niet meenemen in onze zienswijze, u als bewoner had dat wel kunnen doen. Klik hier voor de Zienswijze van de gemeente.

 

Op maandag 13 december organiseerden wij een avond voor alle bewoners van de woonkernen langs de A27 binnen de gemeente De Bilt om hen te informeren over onze reacties op de MER/OTB. Daarbij hebben wij ook alle vragen die er leven proberen te beantwoorden. Ook hebben wij onze roep om aanvullende maatregelen toegelicht, omdat we weten dat RWS niet meer zal doen dan waartoe zij wettelijk verplicht is.

 

 

Roep om aanvullende maatregelen

Inmiddels zijn wij samen met andere bewonersgroepen in overleg met de gemeente De Bilt over wat ons te doen staat. De milieudienst ZO Utrecht heeft in opdracht van de gemeente bepaald welke geluidsschermen er moeten komen indien we uitgaan van een norm van 53 dB als maximaal toelaatbaar geluid op de woningen. Deze norm is indertijd door de gemeenteraad van Maartensdijk aangenomen als maximum en door de gemeenteraad van De Bilt onlangs nog als uitgangspunt bevestigd. Daaruit blijkt dat met name Groenekan west een langer en andere plaatsen een hoger scherm zouden moeten krijgen. Voor Maartensdijk oost blijken echter ook volgens die berekeningen dat er nauwelijks aanpassingen noodzakelijk zouden zijn. Wij hebben nog eens gekeken naar detailberekeningen van RWS en concluderen daaruit dat verlenging van het scherm Maartensdijk in zuidelijke richting meer nog dan verhoging wel degelijk een gunstig effect heeft tegen de geluidsoverlast. Wij pleiten dan ook voor een verlenging van alle schermen aan de oostkant. In een schermenoverzicht kunt u nog eens bekijken wat de verschillende voorstellen betekenen. Als onze visie zou worden overgenomen zou dit een extra investering betekenen van ongeveer € 2,8 miljoen.

 

Er is door ambtenaren van de gemeente en de milieudienst een rapport over deze problematiek opgesteld en aan de gemeenteraadsleden verstuurd; klik hier om dit rapport te bekijken. Het is in de raadscommissie Ruimtelijke Ordening van 9 december besproken. Tijdens die commissievergadering werd ook de opgestelde Zienswijze van de gemeente als reactie op de plannen van RWS in principe akkoord bevonden. Tijdens die bijeenkomst hebben Frits Jansen van SSGM, Tonny Groen van de Dorpsraad Groenekan, Baudouin Knaapen van de bewonersorganisatie HR-A27 en Hein Banken voor de inwoners van Maartensdijk ingesproken om de problematiek nog eens extra onder de aandacht te brengen. Wij hadden als SSGM ter ondersteuning van dat inspreken al een brief opgesteld aan de gemeenteraad waarin we pleiten voor aanvullende maatregelen conform het 53 dB onderzoek van de milieudienst met daarboven nog extra maatregelen aan de oostzijde van de A27: klik hier.

Wij hebben ook een persbericht gemaakt dat in 2 delen in de Vierklank van 1 december en 8 december werd afgedrukt.

 

Het uiteindelijke doel van onze acties is tweeledig:

·     Rijkswaterstaat bewegen om nog extra maatregelen te nemen die volgens ons wel wettelijk vereist zijn; dit hebben we gedaan via het indienen van onze Zienswijze (zie hierboven)

·     de lokale overheden aansporen om te zoeken naar extra middelen voor aanvullende bovenwettelijke maatregelen zoals in onze brief aan de gemeenteraad is verwoord.