Historie

 

De Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk was niet het eerste initiatief ter bestrijding van de geluidhinderproblematiek in onze regio. Al direct na de opening van de A27 ontstonden er initiatieven. Een overzicht:

 

anabull1  1972: openstelling A27

anabull1  1974: oprichting actiegroep geluidhinder Hollandsche Rading

anabull1  1975: de Consumentenbond verricht metingen in Hollandsche Rading die uitkomen boven de 65 dB(A)

anabull1  1978: installatie projectgroep geluidhinder Maartensdijk; hierin zijn o.a. vertegenwoordigd de gemeente Maartensdijk, Rijkswaterstaat, Provinciale Waterstaat en Ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. De gemeente trekt een ambtenaar aan die in het bijzonder belast wordt met de geluidsproblematiek (Jan Scheidemans).

anabull1  1979: het Comité Geluidshinder A27 wordt opgericht; alle kernen zijn hierin vertegenwoordigd.

anabull1  1981: afronding inventarisatie sanering verkeerslawaai in de gemeente Maartensdijk door het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne.

anabull1  1981: de “groene” geluidswand Hollandsche Rading Oost en het scherm Maartensdijk Oost worden voltooid.

anabull1  1986: de Commissie Milieuhygiëne voor het luchtvaartterrein Hilversum wordt

ingesteld.

anabull1  1989: het scherm Groenekan Oost wordt voltooid.

anabull1  1994: oprichting Werkgroep Tolakkerweg “50”; hoewel deze groep zich primair richt op de Tolakkerweg (N417) wordt al snel ervaren dat veel overlast ook ontstaat door cumulatie van geluid.

anabull1  1994: door alert optreden van de Bewonersvereniging Copijnlaan in Groenekan wordt een contra-expertise verricht n.a.v. gegevens van Rijkswaterstaat in het kader van de aansluiting Veemarkt Utrecht op de A27

anabull1  1994: onderzoeksrapporten “Cumulatie van Geluid” en “Geluidsoverlast aan woningen langs de Tolakkerweg”, uitgebracht door de Universiteit van Utrecht.

anabull1  1999: realisering van het scherm in Groenekan West

anabull1  1999: oprichting van de Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk, waarin alle bewonersinitiatieven worden verenigd.

anabull1  2000: akoestisch onderzoek lokaal geluidsbeleid door bureau Witteveen & Bos, mede op initiatief van SSGM. De conclusies van dit rapport worden door de Maartensdijkse gemeenteraad onderschreven.

anabull1  2003: SSGM benadert leden van de Eerste Kamer in verband met de Spoedwet wegverbreding; dit leidt tot de motie Eversdijk

*      2005: de geplande realisatie van een spitsstrook in noordelijke richting wordt na beroep bij de Raad van State in de ijskast gezet.

*      2006: SSGM benadert leden van de Eerste Kamer over de ons inziens slechte nieuwe Wet Geluidhinder. Dit leidt tot kamervragen en tot hoor en wederhoor van de staatssecretaris, maar uiteindelijk wordt de wet op 3 juli 2006 toch geaccordeerd.

*      2006: Staatssecretaris Van Geel bezoekt op 3 juli op onze uitnodiging Maartensdijk, om de nieuwe Wet Geluidhinder, die toevalligerwijs 2 uur daarvoor door de Eerste Kamer was geaccordeerd, toe te lichten. Er waren 75 belangstellenden.

*      2008: Minister Eurlings start het onderzoek naar verbreding van de A27.

*      2009: SSGM spreekt in november in bij commissies van de gemeenteraad en provinciale staten om steun te krijgen voor maatregelen voor de omwonenden bij de voorgenomen verbreding van de A27

*      2010: Start voorlichting bewoners over toekomstige verbreding en brainstorming over mogelijke alternatieven

*      2010: Sart actie tegen de paravluchten vanaf vliegveld Hilversum en oproep tot steunbetuigingen aan bewoners. Helaas waren 30 steunbetuigingen te weinig om een vuist te kunnen maken, hoewel we hierna nog verschillende acties hebben ondernomen.

*      2010: Initiatief “Erop of Eronder” van de gezamenlijke bewonersgroepen: streven naar overkapping of verdiepte aanleg van de A-27. Dit initiatief bleek wegens de hoge kosten niet levensvatbaar.

*      2010: gemeente De Bilt en Provincie Utrecht zeggen ieder € 300.000 toe voor bovenwettelijke geluidsmaatregelen na de verbreding van de A27.

*      2011: SSGM praat mee in een overleg van de commissie infrastructuur en milieu van de 2de kamer, over nieuwe milieuwetgeving en geluidsproductie plafonds.

*      2011: Start Wallenwerkgroep, een overleg van bewonersgroepen, gemeente De Bilt en RWS over de vormgeving van de nieuwe geluidsvoorzieningen na de verbreding.

*      2011: Het ontwerp tracé besluit betreffende de verbreding ziet het licht; zienswijzen (bezwaren) worden ingediend.

*      2012: Het definitieve tracé besluit wordt met een jaar uitgesteld en later nog eens vertraagd.

*      2012: Start metingen stikstofdioxide i.s.m. Milieudefensie en Dorpsraad Groenekan.

*      2013: Thema avond stikstofdioxide in het Groenhorstcollege in Maartensdijk.

*      2014: Advies wallenwerkgroep over de besteding van de € 600.000 aan bovenwettelijke maatregelen.

*      2014: Vaststelling definitieve tracé besluit; indienen van een beroepschrift bij de Raad van State.

*      2015: Inspraak tijden de behandeling van de beroepschriften tegen het tracé besluit door de Raad van State.

*      2015: Alle beroepen tegen het tracé besluit worden niet ontvankelijk verklaard; de start van de verbreding zal in 2016 beginnen en in 2018 worden afgerond.

*      2015: SSGM besluit zichzelf per 1 september op te heffen.

 

In december 2005 en april 2006 werden er twee nummers van het tijdschrift St. Maerten van de Historische Vereniging Maartensdijk gewijd aan de totstandkoming van de snelweg A27 tussen Utrecht en Hilversum en de strijd tegen de overlast die deze weg veroorzaakt. Ook de perikelen rondom de zandwinning voor deze weg en de geschiedenis van onze Stichting komen hierin uitgebeid aan de orde.

U kunt beide nummers on line bekijken en downloaden via onderstaande links. Het zijn pdf bestanden en daarvoor hebt u wel de Adobe Reader nodig, dat gratis is te downloaden vanaf internet.

St. Maerten nummer 30a, december 2005

St. Maerten nummer 30b, april 2006