SSGM is per 1 september 2015 opgeheven

                           

SSGM was een Stichting, ingeschreven in het stichtingsregister van de Kamer van Koophandel in Utrecht onder nummer 30158823.

 

Het bestuur bestond de laatste jaren voor de liquidatie uit 5 personen, allen afkomstig uit Hollandsche Rading, Maartensdijk en Groenekan. Het zijn Frits Jansen (voorzitter), Hein Banken (secretaris), Saco Eldering (penningmeester), Ruud Kreutzer en Joost Meijers.

 

In juli 2015 heeft dit bestuur besloten de Stichting te liquideren; de reden daarvoor staat vermeld in onderstaand persbericht, dat geheel of gedeeltelijk ook werd gepubliceerd in De Vierklank en in de Biltsche Courant van 5 augustus 2015.

 

Stichting Stop Geluidshinder Maartensdijk stopt per 1 september 2015

 

Onlangs heeft de Raad van State uitspraak gedaan ten aanzien van enkele procedures rondom de komende verbreding van de A27 waarmee wij probeerden met name voor Maartensdijk oost en Groenekan oost nog wat additionele geluidsvoorzieningen te bewerkstelligen. Daarbij hebben wij en met ons enkele andere instanties geen gelijk gekregen. Rijkswaterstaat kan nu starten met de daadwerkelijke verbreding van de A27.

De Stichting was in 1999 met name opgericht om de belangen van de kernen Groenekan, Maartensdijk en Hollandsche Rading te behartigen ten aanzien van de overlast van de A27. Nu de toekomstige ontwikkelingen definitief vaststaan en wij daarop geen invloed meer kunnen uitoefenen menen wij dat er geen grond meer is om de Stichting te laten voortbestaan.

 

In de afgelopen16 jaar is er veel gebeurd en zijn er mede door onze inzet een aantal positieve resultaten te melden, maar er zijn zeker ook een aantal zaken die we helaas niet hebben kunnen realiseren.

 

Met betrekking tot de toekomstige maatregelen die met de verbreding worden gerealiseerd zijn de positieve ontwikkelingen dubbel laags ZOAB op het gehele traject, dat het weggeluid met 2 dB vermindert en verder geluidsschermen langs de Tolakkerweg in Hollandsche Rading (1375 meter), aan de westzijde van Maartensdijk ter hoogte van het viaduct bij de Dorpsweg (260 meter) en langs de Koningin Wilhelminaweg in Groenekan (800 meter). Al deze schermen liggen aan de westkant van de A27 en betreffen grotendeels voorzieningen voor bewoners die tot op heden nog geen enkele geluidsbescherming hebben.

Wij hebben ook geijverd voor verbeteringen van de geluidsvoorzieningen voor Groenekan oost en Maartensdijk oost. Echter, volgens berekeningen van Rijkswaterstaat en ook de milieudienst die de gemeente De Bilt adviseert, zijn langere of hogere schermen dan de huidige daar niet doelmatig. Wij betwijfelen dat, maar we zijn dus nu in het ongelijk gesteld. Het Maartensdijkse scherm wordt wel vervangen vanwege de verbreding, maar zal ongeveer dezelfde lengte hebben.

 

Naast onze inspanningen naar Rijkswaterstaat toe om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen, hebben we ook druk uitgeoefend op de  Provincie Utrecht en Gemeente De Bilt om zogenaamde bovenwettelijke maatregelen te bewerkstelligen, waartoe RWS ingevolge de wet niet verplicht is maar die voor de omwonenden toch een beter leefklimaat kunnen betekenen. Dat heeft geresulteerd in een toezegging van in totaal € 600.000, waarmee in Hollandsche Rading west en Groenekan west nog wat extra voorzieningen zullen worden gerealiseerd.

 

Tot slot hebben we ons ingezet voor reductie van de geluidsoverlast van het vliegveld Hilversum, met name door de parachutistenvluchten in het weekeinde. Daarbij hebben wij steun gevraagd bij de bevolking, maar die steunbetuigingen bleven beperkt tot zo’n 30 inwoners, afkomstig uit alle kernen van de gemeente De Bilt. Dat was onvoldoende om een vuist te kunnen maken. Blijkbaar ondervindt het overgrote deel van de inwoners weinig of geen hinder van overlast van parachutistenvluchten en daarom hebben wij onze inspanningen daartegen dan ook al eerder in de ijskast gezet.

 

De 5 huidige bestuursleden van SSGM doen dit werk al vele jaren en aangezien er op dit moment niet of nauwelijks nog iets kan worden gedaan, meent het bestuur dat het nu een goed moment is zijn taak als volbracht te beschouwen. Bij de lokale bewonersgroepen in Hollandsche Rading en bij de Dorpsraad in Groenekan is inmiddels voldoende expertise aanwezig om in de toekomst in actie te komen als dat nodig mocht zijn.

 

Doel van SSGM

 

De statuten van SSGM zeiden hierover het volgende:

 

  1. De stichting heeft ten doel de negatieve effecten en storende invloeden van de verkeersmobiliteit in de invloedssfeer van de (voormalige) gemeente Maartensdijk zoveel mogelijk te beperken. In deze streeft de stichting naar handhaving en verbetering van de kwaliteit van het leefmilieu in de gemeente en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
  2. Zij tracht dit doel te bereiken door onder meer:

 

Ter verzekering van steun bij de bevolking en belanghebbenden streeft de stichting naar het verkrijgen van zoveel mogelijk donateurs en ondersteuners.

 

Vrij vertaald heeft de stichting zich tot doel gesteld de geluidsoverlast en de licht- en luchtverontreiniging in de woonkernen Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek te bewaken en waar mogelijk te verbeteren.

De genoemde kernen zijn allen onderdeel van de gemeente De Bilt en drie ervan zijn gelegen langs de snelweg A27 tussen Utrecht en Hilversum.

Belangrijkste bron voor de geluidsoverlast is uiteraard die A27, maar ook de spoorlijn Utrecht – Hilversum, de provinciale weg N417, het vliegverkeer van en naar vliegveld Hilversum en het vliegverkeer van en naar Schiphol. Ook voor wat betreft luchtverontreiniging is de A27 een belangrijke bron.

 

Verbeteringen zijn mogelijk door het nemen van geluidsbeperkende maatregelen zoals geluidsschermen, stil wegdek, snelheidsbeperkingen en verlegging van vliegroutes. Snelheidsbeperkingen zijn ook een beproefd middel gebleken tegen de luchtverontreiniging en dan met name de fijn stof problematiek voorzover die lokaal veroorzaakt wordt. SSGM zet zich in om daar waar mogelijk binnen de geldende regelgeving realisatie van aanvullende maatregelen te bepleiten.